Kvalifikationstillæg ved stillingsskift

Ved en faglig voldgift den 20. november 2001 mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere blev der indgået forlig om:

  • at kvalifikationsløn "er en varig del af lønnen, og at den ansatte både ved ansøgt og uansøgt overgang til anden stilling inden for samme (amts)kommune og i samme type stilling bevarer hidtidige kvalifikationstillæg". Se mere om  voldgift fra november 2001 (PDF).

November 2008 skrev Yngre Læger til alle tillidsrepræsentanterne om bevarelse af kvalifikationstillæg ved stillingsskift. Yngre Læger skriver, at "man ikke kan lave aftaler om kvalifikationstillæg og så samtidig aftale, at tillægget bortfalder ved stillingsskift". Se link nederst.

Som en reaktion på dette sendte Danske Regioner den 5. januar 2009 brev ud alle de fem regioner - se Danske Regioners brev til de fem regioner (PDF) .

Danske Regioner er enig med Yngre Læger i de vigtigste punkter i fortolkningen af aftalen, men der er dog også et enkelt punkt, hvor der fortsat er en uenighed.

Danske Regioner er enig i, at kvalifikationstillæg normalt er et varigt tillæg, der bibeholdes ved stillingsskift inden for samme region.

Danske Regioner er også enig med Yngre Læger i, at regionen ikke kan lave aftaler, hvor der tages et generelt forbehold for, at tillæggets ydelse er relevant for opgaveløsningen.

Danske Regioner mener dog, at man i ganske særlige tilfælde helt konkret kan aftale, at tillægget bortfalder, hvis den kvalifikation tillægget ydes for, ikke længere er relevant for opgavevaretagelsen.

Dette er Yngre Læger fortsat ikke enig i, men Yngre Læger er tilfreds med, at der er enighed om det vigtigste, nemlig at kvalifikationstillæg er at betragte som en varig løndel, der bevares ved stillingsskift inden for regionen, hvis man skifter til en stilling af samme type.

Yngre Læger har den 7. januar 2009 sendt mail ud til alle tillidsrepræsentanterne -  se mailen til tillidsrepræsentanterne her.

Danske Regioner bekræfter retten til at videreføre kvalifikationstillæg

I juni 2012 har Danske Regioner bekræftet deres fortolkning af retten til videreførelse af kvalifikationstillæg.

Bekræftelsen var foranlediget af en konkret sag fra Region Hovedstaden, hvor et hospital afviste at videreføre kvalifikationstillæg fra et andet hospital med den begrundelse, at den kvalifikation, som tillægget var begrundet i, objektivt konstaterbart ikke længere var relevant.

Danske Regioner konstaterede, at der ikke i aftalen om kvalifikationstillæg til den pågældende medarbejder var aftalt betingelser for bortfald af tillægget, og at medarbejderen derfor var berettiget til at videreføre det – uanset om kvalifikationen var relevant eller ej.

Yngre Læger er tilfredse med tilkendegivelsen fra Danske Regioner, som udelukker muligheden for, at en ledelse selvstændigt kan tage stilling til, om de vil videreføre kvalifikationstillæg, som nye medarbejdere har opnået i en tidligere ansættelse.

Yngre Læger fastholder fortsat, at ændringer i kvalifikationstillæg alene kan ske efter konkret aftale mellem parterne, når forholdene taler for det, og altså at man ikke på forhånd kan opstille betingelser, hvor tillægget automatisk bortfalder.

Voldgift, november 2001 (PDF)

Yngre Lægers vejledning, fra november 2008, om kvalifikationstillæg ved stillingsskift (PDF)

Danske Regioners brev af 5.1.2009 til de fem regioner (PDF)

Yngre Lægers mail fra 7.1.2009 til tillidsrepræsentanterne (PDF)