Korterevarende ansættelser og dispensation

 Ansættelsestiden for de forskellige stillingstyper, du kan sidde i som yngre læge, fremgår af overenskomstens § 4:

 • Klassificeret reservelæge- eller 1. reservelæge:
  Ansættelsestiden svarer til uddannelsesreglerne
 • Uklassificeret reservelæge eller klinisk assistent:
  Ansættelsestiden er 1 år med mulighed for forlængelse
 • Uklassificeret 1. reservelægestilling:
  Ansættelsestiden er 5 år
 • Afdelingslæge:
  Stillingen er tidsubegrænset.

Du søger Yngre Lægers bestyrelse om dispensation fra reglerne

Yngre Lægers bestyrelse kan dispensere fra overenskomstreglerne i § 4. Som hovedregel skal du ikke søge om dispensation, når du er ansat i en uddannelsesstilling, eller hvis du er ansat som vikar, men i alle andre situationer. Læs i afsnittene herunder bestyrelsens praksis for dispensation.

Hvis der er særlige, konkrete omstændigheder, som ikke er omfattet af bestyrelsens dispensationspraksis, men begrunder en dispensation, kan du også søge om dispensation.

Skal du søge om dispensation, skal du udfylde et skema og sende til Yngre Læger. Du finder skemaerne til dispensation nederst.

Du har en uddannelsesstilling: Du skal ikke søge dispensation

Er du ansat i en klassificeret stilling, kan du have brug for at få stillingen forlænget/suppleret af flere forskellige grunde, fx pga. barsel, sygdom eller andre forhold, der gør en forlængelse nødvendig. Forlængelserne kræver ikke en dispensation fra Yngre Læger, da ansættelsestiden er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen.

Du er ansat som vikar: Du skal ikke søge dispensation

Er du ansat som vikar, skal du ikke søge om dispensation. Det forudsætter dog, at der er tale om et reelt vikariat, dvs. at du som vikar erstatter en læge, der er fraværende på grund af barsel eller anden orlov. 

Derudover kan der være situationer, hvor der opstår et hul mellem to hoveduddannelsesforløb, og hvor afdelingen ønsker at ansætte en læge i denne periode. Her betragtes den tidsbegrænsede ansættelse som et vikariat. Det gælder dog alene hoveduddannelsesforløb og ikke andre uddannelsesstillinger som introstillinger, idet afdelingen her har mulighed for at fremrykke opslaget af introstillingen.

Du får tilbudt en reservelægestilling på mere end et år – du skal ikke søge dispensation

Hvis du får tilbudt en reservelægestilling, hvor du ved ansættelsens start bliver ansat for mere end et år men maksimalt for tre år, skal du ikke søge dispensation.

Du er klinisk assistent og ph.d.-studerende: Du skal søge dispensation

Er du ansat som kIinisk assistent og har brug for at forlænge ansættelsen for at gøre din ph.d. færdig, skal du søge om dispensation. Du får dispensation til en længere ansættelsestid end 1 år (den normale ansættelsestid for kliniske assistenter), så du som ph.d.-studerende kan være ansat som klinisk assistent for en periode på 3 år.

Du får en korterevarende forskningsansættelse i forlængelse af en stilling: Du skal søge dispensation

Kun dispensation én gang til samme afdeling
Vær opmærksom på, at du kun kan få dispensation én gang til en korterevarende forskningsansættelse på samme afdeling. Det er derfor vigtigt, at du fra starten ansøger om den ansættelsesperiode, du vurderer, der er behov for.

Reservelæge eller klinisk assistent
Skal du forske eller gøre et forskningsprojekt færdigt, kan du få dispensation til korterevarende ansættelser på minimum 3 måneder. Det er en forudsætning, at du er ansat på samme afdeling og den korte ansættelse sker i tilslutning til en klassificeret ansættelse eller i forlængelse af en ansættelse som uklassificeret reservelæge eller klinisk assistent.

Du vil også få dispensation, hvis du opsiger din uklassificerede stilling og fortsætter på samme afdeling f.eks. for at lave ph.d. protokol. Eller hvis du får orlov fra en uddannelsesstilling for at lave ph.d. protokol eller anden forskning.

Uklassificeret 1. reservelæge
For uklassificerede 1. reservelæger er ansættelsestiden 5 år, og Yngre Læger dispenserer normalt ikke til korterevarende, uklassificerede stillinger som 1. reservelæge.

Afdelingslæge og kompetenceudvikling: Du skal søge dispensation

Stillingen som afdelingslæge er som den eneste yngre lægestilling tidsubegrænset. 
Er du afdelingslæge og har brug for specifik kompetenceudvikling efter din speciallægeuddannelse, typisk subspecialisering eller oplæring i særlige fagområder på en anden afdeling, kan du søge om dispensation til at blive ansat i en sådan tidsbegrænset ansættelse.

Det forudsætter, at du søger orlov fra din faste stilling, altså en afdelingslægestilling eller en overlægestilling. Se mere her.

Skemaer til dispensation

Hvis du skal søge dispensation, skal du udfylde og sende et skema til dispensation for ansættelsestiden (PDF) til Yngre Læger. Husk at underskrive det og også få underskrifter fra ledelsen og din fællestillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentant.

Er du afdelingslæge, skal du udfylde et særligt skema. Det tager ca. en uge at sagsbehandle dispensationen.