Konflikt ABC - strejke og lockout

Du er udtaget til konflikt
Yngre Læger og FAS har udarbejdet en Konflikt ABC til dig, som er omfattet af konflikten. Uanset om du er omfattet af strejke eller lockout,  gælder de samme regler.

Finder du ikke svar nedenfor, er du velkommen til at kontakte din (fælles)tillidsrepræsentant. Afhængig af din forening kan du også sende en mail til Yngre Læger på: konflikt.yl@dadl.dk eller til FAS på: fas@dadl.dk  - vi sidder klar til at hjælpe dig.

Læs også mere på OK 18-siderne fra henholdsvis Yngre Læger og FAS.

Du er ikke udtaget til konflikt
Er du ikke omfattet af konflikten, skal du gå på arbejde som normalt og må ikke tage konfliktramt arbejde.

FAQ opdateres løbende
Vi opdaterer løbende. Sidste opdatering 20.04.18: Månedsløn under konflikt

FAQ

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | Alle

A

Afspadsering

OK18: Konflikt ABC

Er du udtaget til konflikt, kan du ikke afspadsere under konflikten. Dit ansættelsesforhold er nemlig principielt ophørt under konflikten.

Hvis du er startet på at afspadsere, inden konflikten trådte i kraft, skal du afbryde din afspadsering ved konfliktens start.

Afspadsering, du ikke har kunnet holde pga. konflikten, må du på ny aftale og fastlægge, når konflikten ophører.

Akutarbejde

OK18: Konflikt ABC

Det er vanskeligt at give en generel definition på akutarbejde. Du skal altid udføre arbejdet, hvis ledelsen pålægger dig det, og du skal også udføre det, hvis du er i tvivl, om du skal udføre det. Kontakt evt. Yngre Læger/FAS eller din tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant.

Almen praksis

OK 18: Konflikt ABC

Er du ansat i almen praksis i KBU, intro, fase 1, fase 2 eller fase 3, er du ikke omfattet af strejke eller lockout, uanset om regionen aflønner dig eller yder tilskud til lønnen. Det betyder, at du skal gå på arbejde som normalt.

Hvis du som led i din hoveduddannelse i almen medicin er ansat på en sygehusafdeling, hvor du bliver omfattet af lockout, gælder det også i forhold til en eventuel returdag i praksis i konfliktperioden. Husk at give din tutorlæge besked herom.

Da psykiatrien er undtaget fra konflikten, vil du fortsat skulle møde på arbejde - og også på en returdag som vanligt.

Anciennitet

OK18: Konflikt ABC

Er du omfattet af konflikten, optjener du ikke anciennitet i den periode, konflikten varer. Det gælder i relation til både opsigelsesvarsel og løn. Efter konfliktens ophør genindtræder du normalt i den løn- og opsigelsesanciennitet mv., som du havde inden konflikten.

Hvis du deltager i nødberedskabsarbejde under konflikten, indgår dette dog i beregningen af din anciennitet. 

Arbejdsmarkedsbidrag og ATP

OK 18: Konflikt ABC

I konfliktperioden skal du ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af dagpengeydelser efter sygedagpengeloven og barselloven i konfliktperioden.

B

Barns sygdom

OK18: Konflikt ABC

Du har ikke ret til fravær med løn ved barns 1. og 2. sygedag under konflikten.

Barselsorlov, herunder graviditetsorlov, fædreorlov og forældreorlov

OK18: Konflikt ABC

Er du startet på – eller skal til at påbegynde - lønnet barselsorlov eller forældreorlov, har du ikke ret til løn fra arbejdsgiveren under konflikten. Dette følger dels af, at dit ansættelsesforhold i princippet anses for ophørt under en lovlig strejke eller lockout, dels af at overenskomstens parter i den lovlige konfliktsituation har frigjort sig fra overenskomsten i den periode, hvor konflikten står på.

Er du på graviditetsorlov, barselsorlov eller forældreorlov med løn, når konflikten træder i kraft, kan du rette henvendelse til Udbetaling Danmark og få udbetalt barselsdagpenge. Du kan få udbetalt dagpenge fra 4 uger før fødslen.

Graviditetsorlov
Når det drejer sig om graviditetsorlov, har man på det statslige område normalt ret til at gå på graviditetsorlov med løn fra 6 uger før forventet fødsel og på det kommunale og regionale område fra 8 uger før forventet fødsel.

Hvis du således har startet din graviditetsorlov ved konfliktens start, og der er mere end 4 uger til forventet fødsel, kan du søge om konfliktlån. I perioden indtil 4 uger før forventet fødsel er du ikke berettiget til barselsdagpenge fra din bopælskommune. Fra 4 uger før forventet fødsel kan du få dagpenge fra kommunen.

Normalt har du ret til fuld løn i barselsorlovsperioden på 14 uger efter fødslen, herunder faderens ret til fædreorlov med fuld løn i 2 uger. Herudover er der i forældreorlovsperioden ret til 6 uger med fuld løn for moderen, 7 uger for faderen samt 6 uger til deling (hvis begge er omfattet af samme aftale).

I de perioder under orloven, hvor du normalt ville få løn, er du berettiget til at søge om konfliktlån.

Starter du graviditetsorlov, barselsorlov, mv. efter konfliktens iværksættelse, er du berettiget til barselsdagpenge og skal derfor rette henvendelse til borger.dk for at få udbetalt barselsdagpenge. Du kan desuden søge om konfliktlån for den del af graviditets- og barselsorloven (herunder fædre- og forældreorlov), hvor du normalt ville få løn.

Hvis du påbegynder barselsorlov under konflikten, skal du omgående meddele arbejdsgiveren dette efter konfliktens ophør.

Den periode, hvor arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn under barsel, bliver ikke forlænget med den tid, som konflikten har varet. En eventuel dagpengeret fra kommunen bliver heller ikke forlænget.

Vi anbefaler, at du under konflikten overholder de gældende frister for varsling af barselsorlov over for arbejdsgiveren.

Når konflikten er ophørt, gælder de almindelige overenskomstbestemmelser om fuld løn under barsel.

Beredskabsforhandlinger

OK18: Konflikt ABC

Yngre Læger og FAS kan som noget særligt forhandle om nødberedskab til varetagelse af akut og uopsætteligt arbejde. Disse forhandlinger kan foregå fælles med andre organisationer, der har varslet konflikt på samme område.

I forhandlingerne om nødberedskab, der foregår centralt (dvs. mellem Yngre Læger, FAS og arbejdsgiverne) vil der også deltage tillidsrepræsentanter.

Resultatet af forhandlingerne (lokalaftaler) vedrørende de enkelte afdelinger vil blive udsendt, inden konflikten træder i kraft.

Deltager du i det aftalte nødberedskab, får du løn fra din arbejdsgiver (efter en timelønsberegning) og du optjener normal anciennitet.

Besættelse af ledige stillinger

OK18: Konflikt ABC

Hvis du har indgået en ansættelseskontrakt før konflikten, og det viser sig, at din nye stilling er omfattet af konflikten, tiltræder du stillingen, men bliver straks omfattet af konflikten.

Stillinger, som ønskes besat under konflikten, vil normalt være blokaderamte og kan ikke besættes med medlemmer af de organisationer, der har varslet konflikt.

Bibeskæftigelse

OK18: Konflikt ABC

Er du omfattet af konflikten, må du ikke påtage dig andet arbejde, der er konfliktramt.

Du må heller ikke påtage dig konfliktramt arbejde, der af arbejdsgiveren søges overflyttet fra et arbejdsområde ved omstrukturering, personalerokering eller lignende.

Har du bibeskæftigelse, vil du fortsat kunne varetage denne beskæftigelse, medmindre bibeskæftigelsen udføres som led i hovedstillingen eller ligger inden for det konfliktramte område. Er du i tvivl, om der er tale om konfliktramt arbejde, så kontakt Yngre Læger/FAS.

Forbuddet mod at udføre konfliktramt arbejde som bibeskæftigelse gælder, uanset om du udfører arbejdet som fx selvstændig eller vikar. Du må fx ikke påtage dig konsulentopgaver for en konfliktramt afdeling. Det er uden betydning for dette, om du modtager konfliktlån/kontingentnedsættelse eller ej. 

En overenskomstansat, som ikke er omfattet af konflikten, kan lovligt nægte at påtage sig konfliktramt arbejde, som en lovligt strejkende kollega skulle have udført. En sådan arbejdsvægring kan ske uden varsel.

For tjenestemænd er udgangspunktet, at de kun er forpligtet til at udføre det arbejde, der ligger inden for deres normale arbejdsområde, men også at de ikke er forpligtet til at påtage sig at udføre konfliktramt arbejde.

Hvis du bliver pålagt et arbejde, og du er i tvivl, om arbejdet er konfliktramt, så henvend dig til Yngre Læger/FAS.

Hvis du påtager dig konfliktramt arbejde, vil det almindeligvis blive opfattet som et brud på solidariteten (strejkebryder), og du kan forvente at blive ekskluderet af Yngre Læger/FAS.

D

Dagpenge i henhold til arbejdsløshedslovgivningen

OK18: Konflikt ABC

Er du omfattet af konflikten, kan du ikke samtidig få arbejdsløshedsdagpenge, selv om dit ansættelsesforhold i princippet er ophørt. Begrundelsen er, at din ledighed er forårsaget af strejken.

Med samme begrundelse bortfalder arbejdsgiverens pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag.

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, der ophører under konflikten, vil du dog kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge, eftersom ledigheden ikke er forårsaget af konflikten.

Delefterløn / efterløn

OK18: Konflikt ABC

Du kan godt få udstedt efterlønsbevis under konflikten. Kontakt din A-kasse og få vejledning.

E

Efterløn efter funktionærlovens § 8

OK18: Konflikt ABC

Hvis et medlem dør under en konflikt, er de efterladte (dvs. medlemmets ægtefælle eller børn under 18 år, overfor hvem medlemmet har forsørgelsespligt) ikke berettiget til efterløn i henhold til funktionærloven fra arbejdsgiveren. I stedet må udgifterne til efterløn udredes af konfliktfonden. 

Henvend dig til YL/FAS hvis du har spørgsmål.

 

F

Ferie og erstatning for konfliktramt rejse

OK18: Konflikt ABC

Bliver din ferie berørt af OK18-konflikten?

Er du omfattet af konflikten, har du ikke ret til at holde ferie. En ny aftale med Tryg sikrer imidlertid, at du kan få erstatning for din rejse på op til 30.000 kr., hvis rejsen må aflyses på grund af strejke eller lockout.

Du kan få erstatning for din rejse på op til 30.000, hvis du:

  • Har købt din rejseforsikring gennem Lægeforeningens gruppeordning i Tryg inden 1. marts 2018
  • Som strejkeramt ansat i staten har købt din rejse inden 2. marts
  • Som strejkeramt ansat i en region har købt din rejse inden 5. marts
  • Som statsansat varslet til lockout har købt din rejse inden 8. marts.
  • Som regionsansat varslet til lockout har købt din rejse inden 12. marts.
  • Skal aflyse din rejse, fordi du er direkte ramt af konflikten.

At være direkte ramt af konflikten betyder, at du er udtaget til strejke, er omfattet af arbejdsgivernes lockoutvarsel, eller som fællestillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentant fra Yngre Læger og FAS er udtaget til virke under konflikten.

For at være dækket skal du desuden have tilvalgt afbestillingsdækning til din rejseforsikring.

Er du startet med at holde ferie, før konflikten starter, kan du fortsætte din ferie som planlagt. Men hvis du har planlagt ferie i konfliktperioden, og har du ikke påbegyndt ferien, når konflikten starter, kan du som udgangspunkt ikke holde ferie. Konflikten er en feriehindring. Og eftersom dit ansættelsesforhold principielt betragtes som ophørt, vil du ikke kunne holde ferie, så længe konflikten varer. Ferien udskydes derfor med ret til erstatningsferie.

Vil du vide mere om aftalen, eller er du i tvivl, om du er dækket via de nye bestemmelser, kan du kontakte Tryg på telefon: 7033 2525

 

Ferie/den 6. ferieuge

OK18: Konflikt ABC 

Ferie

 Er du omfattet af konflikt eller lockout, optjener du ikke ret til ferie (dvs. ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse) i den tid, som konflikten varer.

Hvis du er konfliktramt og har planlagt ferie i konfliktperioden, kan du ikke starte ferien. Der er i denne situation tale om en feriehindring. Kontakt evt. Yngre Læger

Hvis du må aflyse en planlagt ferie, må du undersøge, om du kan få kompensation fra din forsikring. 

Eftersom ansættelsesforholdet principielt betragtes som ophørt, vil du med andre ord ikke kunne holde ferie, så længe konflikten varer. Ferien udskydes med ret til erstatningsferie.

Du kan kun holde ferie, hvis ferien – som begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag – er begyndt senest samtidig med at konflikten begynder. Bemærk, at en konflikt som hovedregel iværksættes ved døgnets start.

Når konflikten er ophørt, fastsætter arbejdsgiveren et nyt tidspunkt for, hvornår du kan holde ferien. Når du ikke har kunnet holde ferie på grund af en konflikt, fastsætter arbejdsgiveren – medmindre andet aftales mellem dig og arbejdsgiveren - ferie med et varsel på ikke mindre end 1 måned for hovedferien og 14 dage for den øvrige ferie, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette.

Der er ikke noget i vejen for, at du indgår en aftale med arbejdsgiver om, at hel eller delvis ferie, som du har planlagt inden konfliktens iværksættelse, og som falder efter konfliktperiodens ophør, kan afvikles som planlagt og i umiddelbar tilknytning til konfliktens ophør.

En sådan aftale er ensbetydende med, at du umiddelbart efter konfliktens ophør kan afholde ferie, uden at du derved ulovligt udebliver fra tjenesten. Hvis du ikke har en sådan aftale med arbejdsgiveren, skal du genoptage arbejdet uden ugrundet ophold efter konfliktens ophør. Herefter kan du aftale placering af ferie med arbejdsgiveren, eller arbejdsgiveren fastsætter, hvornår den skal ligge. Hvis du er i tvivl, så ring til Yngre Læger.

Har du påbegyndt din ferie, når konflikten går i gang, fortsætter du med at holde din ferie under konflikten, og du har ret til at få løn udbetalt under ferie – (hvis der er tale om at holde ferie med løn) - også selvom den kommer til udbetaling under konflikten.

Sygdom under ferie
Hvis ferien afholdes som planlagt, og du bliver ramt af sygdom, der kan begrunde suspension af ferien, skal du sygemelde dig til arbejdsgiveren og sikre dig lægelig dokumentation for sygdommen fra første sygedag.

Hvis du som følge af konflikten ikke har kunnet holde din ferie inden ferieårets udløb (den 30. april), kan du få udbetalt løn/feriegodtgørelse for ikke-afholdt ferie senest ved ferieårets afslutning. Du kan dog også aftale med arbejdsgiveren, at den ikke-afholdte ferie overføres til det følgende ferieår.

Den 6. ferieuge
Afvikling af den 6. ferieuge følger de samme principper som afvikling af øvrig ferie, se ovenfor.

Bevirker konflikten, at du ikke kan holde en planlagt feriedag, optjent som en del af den 6. ferieuge, kan du holde dagen på et senere tidspunkt i ferieåret eller få det godtgjort kontant/overført. 

Optjening af ferie
Hvis du er omfattet af konflikten, optjener du ikke ret til løn under konflikten. Dette gælder også for feriedage som er en del af den 6. ferieuge. Det er Akademikernes bestyrelse der beslutter, hvordan den manglende ferie bliver godtgjort.

Forpligtelser under konflikten

OK18: Konflikt ABC

Er du omfattet af konflikten, skal du forlade arbejdspladsen ved konfliktens ikrafttræden og må ikke befinde dig på arbejdspladsen, så længe konflikten varer. Det forventes, at du som konfliktramt deltager i de aktiviteter og arbejdsopgaver, som Yngre Læger og FAS iværksætter i konfliktperioden, og at ikke-konfliktramte medlemmer bakker op ved også at deltage i aktiviteterne i videst muligt omfang. Dette – sammenholdt med den ansattes pligt til at genindtræde umiddelbart efter konfliktens ophør - betyder fx, at du ikke kan afvikle rejser i konfliktperioden.

Ved konfliktens ophør skal du uden unødigt ophold genoptage arbejdet på det tjenestested, hvor du er ansat. Det betyder, at du ikke kan afvikle rejser i konfliktperioden.

Læs om genoptagelse af arbejdet efter konfliktens ophør.

Forsker

OK 18: Konflikt ABC

Er du forsker eller ph.d.-studerende og bliver udtaget til konflikt, er du omfattet af reglerne i Konflikt ABC.

Fratrådt læge

OK18: Konflikt ABC

Som fratrådt læge er du ikke ansat og dermed ikke omfattet af konflikten.

Fritstillet

OK18: Konflikt ABC

Fritstillede er som udgangspunkt alene fritaget fra deres arbejdsforpligtelse, mens de øvrige rettigheder og pligter består, fx optjening af anciennitet. Ved en konflikt vil fritstillede være omfattet af konflikten, og de vil derfor ikke have krav på løn mv. for perioden, hvor der er en konflikt.

Et medlem, der er fritstillet, vil ikke modtage løn fra arbejdsgiveren under konflikten. Medlemmet vil i stedet kunne søge konfliktlån.

Se også afsnit om opsigelse.

Fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen under konflikt

OK18: Konflikt ABC

Ved konfliktens ikrafttræden skal alle medlemmer omfattet af konflikten forlade arbejdspladsen og må ikke befinde sig på denne, så længe konflikten varer.

Medlemmer på tjenesterejse skal afbryde rejsen og returnere med første trafikforbindelse, efter at konflikten er trådt i kraft.

Ved konfliktens ophør skal du - uden unødigt ophold - genoptage arbejdet på det tjenestested, hvor du er ansat.  Se Genoptagelse af arbejdet efter konfliktens ophør.

G

Genoptagelse af arbejdet efter konfliktens ophør

OK18: Konflikt ABC

Når en lovlig varslet konflikt er iværksat, betragtes ansættelsesforholdet principielt som ophørt.

Ved konfliktens ophør har du pligt til– uden unødigt opholdt – at genoptage dit arbejde på det tjenestested, hvor du var ansat. Heri ligger, at du skal møde ved normal arbejdstids begyndelse i forhold til planlagt tjeneste. Hvis der ikke er planlagt tjeneste efter konfliktens ophør, vil vi anbefale, at du tager kontakt til din arbejdsgiver med henblik på afklaring af mødetidspunkter mv. Du har som udgangspunkt ret til straks at genindtræde i din tidligere stilling, når konflikten ophører.

Kan du ikke møde på arbejde ved konfliktens ophør på grund af sygdom, barselsorlov eller tjenestefrihed, betragtes du som genindtrådt med den virkning, at evt. løn eller andre ydelser betales af arbejdsgiveren fra dette tidspunkt. Du har dog pligt til at underrette arbejdsgiveren om og dokumentere fraværet på sædvanlig måde.

Medlemmer, der har indgået aftale med arbejdsgiveren om, at hel eller delvis ferie, der er planlagt inden konfliktens iværksættelse, og som falder efter konfliktperiodens ophør, kan afvikles som planlagt og i umiddelbar tilknytning til konfliktens ophør, kan afholde ferien efter konfliktens ophør, uden at de derved ulovligt udebliver fra tjenesten.

Medlemmer, der udebliver uden lovlig grund efter konfliktens ophør, kan bortvises.

Læs om økonomisk støtte under konflikten. 

K

Konflikt generelt

OK 18: Konflikt ABC

Læs her om konflikten generelt.
Hvad betyder den for mig? Hvornår kan en konflikt gå i gang, og hvornår stopper en konflikt?

 

Konfliktlån

OK18: Konflikt ABC

Konfliktlån
Er du medlem af Yngre Læger - klik her.

Er du medlem af FAS - klik her.

 

Konfliktramt arbejde

OK18: Konflikt ABC

Uanset om du er omfattet af konflikten eller ej, må du ikke påtage dig arbejde, der er konfliktramt.

Du må heller ikke påtage dig konfliktramt arbejde, der af arbejdsgiveren søges overflyttet fra et arbejdsområde ved omstrukturering, personalerokering eller lignende.

Konstitution i højere stilling

OK18: Konflikt ABC

Er du konstitueret i en højere stilling, kan du være undtaget fra eller være omfattet af konflikten:

Du er omfattet af konflikten, hvis den stilling, som du er konstitueret i, ville være omfattet af konflikten ved ordinær besættelse.

Hvis stillingen er undtaget, f.eks. fordi dette følger af hovedaftalen, eller fordi stillingen ikke er omfattet af konflikten, er du heller ikke omfattet af konflikten, selv om den stilling, du havde før konstitutionen, måtte være omfattet af konflikten. Dette gælder naturligvis ikke, hvis det er klart, at konstitutionen er sket for at komme ind under hovedaftalens undtagelser eller for at få dig fjernet fra konfliktramt arbejde.

Kontingent

OK 18: Konflikt ABC

Alle medlemmer får en kontingentstigning pga. en konflikt. Hvor meget det kommer til at dreje sig om, afhænger af, hvor længe konflikten kommer til at vare.

Kursusdeltagelse

OK18: Konflikt ABC.

Obligatoriske kurser
Obligatoriske kurserer en del af ansættelsesforholdet og derfor omfattet af konflikten - både strejke og lockout. Du kan derfor ikke deltage i kurserne under konflikten, også selv om det betyder, at din uddannelse bliver forsinket. Hvis kurset er startet, før konflikten går i gang, skal du afbryde kurset. Arbejdsgiverne skal så sikre, at du kan deltage i kurset på et andet tidspunkt. 

Andre, ikke-obligatoriske kurser
Allerede planlagte kurser, hvor du modtager hel eller delvis løn fra din arbejdsgiver, og som finder sted på tidspunktet for konfliktens begyndelse/under konflikten, må ikke finde sted under en konflikt. Hvis du er i gang med et kursus, inden konflikten starter, skal du principielt afbryde kurset, når konflikten går i gang.

Der kan dog være mulighed for, at du kan deltage i kurset alligevel, hvis din arbejdsgiver er indforstået med det. I denne situation kan du dog ikke påregne at få løn. Yngre Læger anbefaler i den forbindelse, at du indgår skriftlig aftale med din arbejdsgiver om, at du ikke skal møde på arbejde dagen efter konfliktens ophør (men først når kurset er gennemført), hvis du fortsat er på kursus, når konflikten ophører. Herudover anbefaler Yngre Læger, at du sikrer dig, at du er omfattet af din arbejdsgivers forsikring, når du tager på kursus.  

Kursus i privat regi
Har du planlagt at deltage i et kursus uden løn fra arbejdsgiveren - altså i privat regi - kan du deltage i kurset under konflikten, hvis du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at du ikke skal møde på arbejde dagen efter konfliktens ophør (men først når kurset er gennemført), hvis du fortsat er på kursus, når konflikten ophører. 

Du skal være opmærksom på, at kurser i privat regi ikke er dækket af arbejdsgiverens forsikring.  Tjek eventuelt din egen forsikring.

L

Ledende medarbejdere, bortset fra tjenestemænd

OK18: Konflikt ABC 

Ledende overlæger og specialeansvarlige overlæger, der er ansat efter Aftale vedrørende lægelige chefer, er ikke omfattet af konflikten. Andre overlæger, der er tillagt budget- eller personaleledelse, er også undtaget. Ledere, der holdes udenfor konflikt, har pligt til at udføre såvel deres "normale" arbejde, som arbejde, der ligger uden for deres almindelige arbejde. Er du i tvivl om du skal holdes uden for konflikten, kontakt da Foreningen af Speciallæger.

Lockout

OK18: Konflikt ABC 

Lockout er arbejdsgiverens svar på en strejke. En lockout kan dække nogle medlemmer/funktioner eller alle medlemmer. Medlemmer, der bliver lockoutet, bliver dermed omfattet af konflikten og kan søge om konfliktlån.

Ikke-medlemmer er således ikke omfattet af en lockout.

Lægeboliger

OK18: Konflikt ABC

Du skal ikke flytte fra din bolig på grund af konflikten.

Løn optjent før konflikten

OK18: Konflikt ABC 

Udbetaling af løn, der er optjent før konflikten, sker som udgangspunkt på den normale lønningsdag – også selvom denne falder i konfliktperioden.

M

Midlertidige og tidsbegrænsede ansættelser

OK18: Konflikt ABC 

Er du udtaget til konflikt og ansat i en midlertidig eller tidsbegrænset ansættelse, kan du søge om konfliktlån som alle andre.

Hvis en sådant ansættelsesforhold udløber i konfliktperioden, anses ansættelsesforholdet for endeligt ophørt. Du kan herefter få udbetalt arbejdsløs­hedsdagpenge, hvis de almindelige betingelser er opfyldt for det.

Arbejdsgiveren kan ikke med konflikten som begrundelse opsige et midlertidigt/tidsbegrænset ansat medlem.

Månedsløn under konflikt

OK 18: Konflikt ABC

Hvis der er konflikt i en måned, reduceres din månedsløn. Din faste månedsløn i en måned, hvor der er konflikt, bliver beregnet på samme måde, som hvis du var tiltrådt eller fratrådt skævt i en måned.

Når man tiltræder skævt i en måned eller starter skævt i en måned, bliver man aflønnet for det antal arbejdstimer, man har i den pågældende måned. Hvis der er en søgnehelligdag, indgår den også i arbejdstimerne, og det samme gør fraværstimer, hvor man har ret til løn under sygdom, barsel og kursus. Timerne aflønnes med den aktuelle timesats inklusiv lokale løntillæg, og der ydes også pensionsbidrag for timerne. Man kan maksimalt i en måned få udbetalt svarende til 1 måneds løn.

Hvis du ikke har en fast arbejdsplan med normtimer og normperiode, vil arbejdstimerne blive beregnet som 7,4 time pr. dag/37 timer pr. uge.

Eksempel:

Hvis der er konflikt fra den 27. april til den 3. maj, vil månedslønnen for april måned blive beregnet ud fra det antal timer, du arbejder frem til den 27. april. Søgnehelligdagene i påsken samt dage hvor du har fri med løn (sygdom, kursus, barsel o.lign.) indgår også i beregningen. Det samme gælder for maj måned, hvor du ligeledes vil blive aflønnet for antal arbejdstimer i maj efter konfliktens afslutning den 3. maj.

Opgørelse af normtimer når der er konflikt
Under konflikten fortsætter arbejdsplanen og normtimerne som et slags skyggeforløb. Når man opgør normtimerne ved normperiodens afslutning, indgår konfliktperioden med de planlagte timer i timeberegningen. Hvis der fx er konflikt i 1 uge, og du i denne uge skulle have arbejdet i 45 timer, så vil de 45 timer indgå i timeopgørelsen, ligesom de ville have gjort, hvis der ikke havde været konflikt.

Hvis du i stedet kun skulle have arbejdet 20 timer i den uge, der er konflikt, så vil de 20 timer indgå i timeopgørelsen, når normperioden gøres op.

Normtimerne gøres op som normalt ved normperiodens afslutning, og overskydende normtimer afspadsereret eller udbetalt som overarbejde.

Honorering af arbejde som led i nødberedskabet
Det arbejde du udfører som led i nødberedskabet, bliver honoreret særskilt, og disse timer indgår ikke i timeopgørelsen, når normtimerne gøres op ved normperiodens afslutning.

 

N

Nye medlemmer

OK18: Konflikt ABC 

Nye medlemmer, der ansættes i stillinger på de konfliktramte arbejdspladser, bliver automatisk omfattet af konflikten.

Nye medlemmer, der bliver omfattet af konflikten, har dog kun mulighed for at søge om konfliktlån, hvis de har indmeldt sig senest den 12. marts 2018 kl. 16.00.

 

 

Nyhedsbreve om OK 18

OK 18: Konflikt ABC

Følg med i nyhedsbreve fra Yngre Læger

Følg med i nyhedsbreve fra FAS/Overlægeforeningen.

Nødberedskab

OK18: Konflikt ABC 

Yngre Læger og FAS kan som noget særligt forhandle om nødberedskab til varetagelse af akut og uopsætteligt arbejde. Disse forhandlinger kan foregå fælles med andre organisationer, der har varslet konflikt på samme område.

I forhandlingerne om nødberedskab, der foregår centralt (dvs. mellem Yngre Læger, FAS og arbejdsgiverne) vil der også deltage tillidsrepræsentanter.

Resultatet af forhandlingerne (lokalaftaler) vedrørende de enkelte afdelinger vil blive udsendt, inden konflikten træder i kraft.

Deltager du i det aftalte nødberedskab, får du løn fra din arbejdsgiver (efter en timelønsberegning) og du optjener normal anciennitet.

Se  Rammeaftale om nødberedskab (PDF) .

O

Omsorgsdage

OK18: Konflikt ABC 

Du kan ikke påbegynde at holde omsorgsdage under en konflikt.

Opsigelse

OK18: Konflikt ABC

Fra din side
Hvis du har sagt din stilling op, før konflikten begynder, får opsigelsen virkning efter sit indhold. Løber opsigelsesperioden under konflikten, bliver du omfattet af konflikten på samme måde som andre medlemmer.

Hvis du siger din stilling op under konflikten, skal det ske med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår. Det gælder også, hvis du ønsker at fratræde for at gå på pension.

Fra arbejdsgiverens side
I tidsrummet før konfliktens iværksættelse kan en arbejdsgiver opsige et medlem med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår, selv om en del af opsigelsesperioden kommer til at løbe i konfliktperioden.

Også under en konflikt kan en arbejdsgiver opsige medarbejdere. Det skal ligeledes ske med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår. Heraf følger blandt andet, at der skal foreligge tvingende årsager ved afskedigelse af en tillidsrepræsentant eller anden medarbejderrepræsentant, der er omfattet af den særlige tillidsrepræsentantbeskyttelse.

Under en overenskomstmæssig konflikt er det ikke sagligt at opsige medlemmer med den begrundelse, at der er konflikt. Det gælder, uanset om medlemmerne er ansat tids- eller opgavebegrænset.

Orlov/tjenestefrihed uden løn (ikke barsels/forældreorlov)

OK18: Konflikt ABC

Hvis du har påbegyndt orlov/tjenestefrihed uden løn, er du ikke omfattet af konflikten. Du kan dog ikke overgå til orlov til uddannelse, eller anden orlov/tjenestefrihed uden løn, hvis du er omfattet af en konflikt.

Hvis tjenestefriheds-/orlovsperioden ophører i konfliktperioden, bliver du omfattet af konflikten fra det tidspunkt, hvor du skulle have været vendt tilbage til din stilling, og du kan søge om konfliktlån.

Overarbejde/merarbejde

OK18: Konflikt ABC

Overarbejde/merarbejde forud for konfliktens start må accepteres, hvis det kræves i sædvanligt og rimeligt omfang.

Under konflikten må det for medlemmer, der ikke er omfattet af konflikten, konkret vurderes, om udførelse af over-/merarbejde vil være ensbetydende med udførelse af konfliktramt arbejde.

P

Ph.d.-studerende

OK 18: Konflikt ABC

Er du forsker eller ph.d.-studerende og bliver udtaget til konflikt, er du omfattet af reglerne i Konflikt ABC.

R

Returdage i almen praksis

OK 18: Konflikt ABC

Er du ansat i almen praksis i KBU, intro, fase 1, fase 2 eller fase 3, er du ikke omfattet af strejke eller lockout, uanset om regionen aflønner dig eller yder tilskud til lønnen. Det betyder, at du skal gå på arbejde som normalt.

Hvis du som led i din hoveduddannelse i almen medicin er ansat på en sygehusafdeling, hvor du bliver omfattet af lockout, gælder det også i forhold til en eventuel returdag i praksis i konfliktperioden. Husk at give din tutorlæge besked.

Da psykiatrien er undtaget fra konflikten, vil du fortsat skulle møde på arbejde - og også på en returdag som vanligt.

S

Sygdom

OK18: Konflikt ABC

Hvis du er længerevarende syg, inden konflikten går i gang, skal arbejds­giveren udbetale løn, indtil konflikten begynder.

Under konflikten er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at udbetale løn, men bopælskommunen skal udbetale sygedagpenge ved længerevarende sygdom – ret henvendelse til borger.dk. Du kan søge supplerende konfliktlån.

Bliver du rask under konflikten, kan du søge om konfliktlån. Ved raskmelding efter længerevarende sygdom anbefales det at give arbejdsgiveren meddelelse om det under konflikten.

Hvis du bliver længerevarende syg under konflikten, har du hverken ret til løn under sygdom eller dagpengeret i forhold til arbejdsgiveren eller bopælskommunen. Du vil i stedet kunne søge om konfliktlån.

Bliver du syg under konflikten, skal du ikke meddele det til arbejdsgiver, medmindre du deltager i (nød)beredskab.

Efter konfliktens ophør genopstår arbejdsgiverens forpligtelser i forbindelse med sygdom. Det forudsætter dog, at ansættelsesforholdet genoptages, og at du fortsat er sygemeldt.

Når konflikten ophører, er du i samme omfang og på samme måde som normalt forpligtet til at give arbejdsgiveren oplysning om indtrådt eller fortsat sygdom.

T

Tillidsrepræsentanter

OK18: Konflikt ABC

Tillidsrepræsentanter er som udgangspunkt omfattet af konflikten. Tillidsrepræsentanter vil have en vigtig rolle som formidler mellem medlemmerne og organisationen. På områder, hvor der skal etableres nødberedskab, vil tillidsrepræsentanten have en central rolle i forbindelse med indgåelse af lokale aftaler, hvorfor tillidsrepræsentanten på disse områder typisk vil være undtaget fra konflikten. Tillidsrepræsentanten vil også over for arbejdsgiveren skulle påtale eventuelle problemer ved gennemførelsen af nødberedskabet og medvirke til løsning heraf.

Tjenesteboliger

OK18: Konflikt ABC

Du skal ikke flytte fra din bolig på grund af konflikten.

Tjenestemænd

OK 18: Konflikt ABC

Tjenestemænd er ikke omfattet af konflikten, men skal fortsætte deres normale arbejde.

U

Uddannelse

OK18: Konflikt ABC

Hvis du pga. konflikten ikke kan opnå de fornødne kompetencer, kan konsekvensen være, at dit uddannelsesforløb skal forlænges. Ifølge Sundhedsstyrelsens regler tæller en ansættelse kun i uddannelsen, hvis fraværet (bortset fra normale ferier) ikke overstiger 10% af den normale ansættelsestid. Hvis det bliver et problem, så tal med din uddannelsesansvarlige overlæge eller kontakt Yngre Læger.

Udmeldelse under konflikt

OK 18: Konflikt ABC

Medlemmer kan ikke melde sig ud, fra konflikten træder i kraft, til den er afsluttet. Efter konflikten gælder de almindelige regler for udmeldelse, dvs. ved skriftlig meddelelse til foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal.

Har du optaget konfliktlån, skal du forblive medlem af Lægeforeningen for at blive kompenseret med et lavere kontingent i den periode, hvor du afdrager på lånet.

Uorganiserede

OK18: Konflikt ABC

Uorganiserede, dvs. ikke-medlemmer, er ikke omfattet af en konflikt - hverken strejke eller lockout.

Uorganiserede har ikke samme rettigheder under en konflikt som organiserede. Uorganiserede har således ikke ret til konfliktlån. Uorganiserede medarbejdere kan pålægges at udføre andet arbejde, herunder også konfliktramt arbejde.

V

Vikarer

OK18: Konflikt ABC

Vikarer er under en konflikt omfattet af samme regler som fastansatte.