Kommuneudvalget 

PLO's kommuneudvalg arbejder med at indsamle og undersøge ny viden, der omhandler praktiserende lægers samarbejde med kommunerne og understøtte samarbejdet mellem PLO-R og PLO-K.

Kommissorium

Formål

Formålet med udvalget er at understøtte bestyrelsen i den del af de praktiserende lægers arbejde, der relaterer sig til det kommunale samarbejde.

Desuden skal udvalget understøtte dialogen og samarbejdet mellem PLO-K og PLO-R på det kommunale område.

Udvalgets opgaver omfatter bl.a.:

  • At indsamle og undersøge ny viden der omhandler praktiserende lægers samarbejde med kommunerne.
  • At løse opgaver, der er stillet af bestyrelsen indenfor udvalgets emneområde, herunder udarbejde anbefalinger og politikker m.v., til brug for bestyrelsens videre arbejde.
  • At drøfte konsekvenser af de centrale sundhedsmyndigheders beslutninger og indsatser for samarbejdet med kommunerne m.v., for derigennem at understøtte og rådgive bestyrelsen i forhold til implementering og opfølgning nationalt og lokalt.
  • At understøtte dialog og samarbejde på det kommunale område mellem PLO-R, kommunale PLO-bestyrelser (PLO-K), herunder via PLO-K debatten og PLO-K håndbogen.

Udvalgets sammensætning

Kommuneudvalget består af følgende:

  • Op til 3 medlemmer af PLO's bestyrelse
  • 1 medlem af DSAM's bestyrelse
  • 1 medlem fra hvert PLO-R

Hvert medlem udpeger en suppleant, som kan deltage ved forfald.

Formanden udpeges af PLO's bestyrelse blandt udvalgsmedlemmerne fra PLO's bestyrelse.

Udvalget sekretariatsbetjenes af PLO's sekretariat.

Mødehyppighed m.v.

Udvalget mødes 2-3 gange årligt, herunder bl.a. ved brug af videokonference.

Dagsorden og materiale til møder i udvalget udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse.

Udvalget har mulighed for at inddrage eksterne parter/eksperter i udvalgets arbejde på ad hoc basis. 

Kommuneudvalgets medlemmer