Kommunalt-lægelige udvalg (KLU)

Alle kommuner skal i samarbejde med kommunens læger nedsætte et kommunalt-lægelige udvalg (KLU), der behandler emner af fælles interesse. Overenskomstparterne har i en fælles vejledning om KLU beskrevet, hvilke emner der drøftes i udvalget

Udvalgets medlemmer

Udvalget består af to lægelige medlemmer samt repræsentanter for den pågældende kommune.

Formanden for PLO-K er født medlem af KLU. Det andet medlem udpeges af PLO-K.

Lægerne kan lade sig erstatte eller supplere af andre læger i sager, hvor lægerne skønner dette hensigtsmæssigt (sidstnævnte udløser dog ikke honorar).

Honorering af de lægelige medlemmers mødedeltagelse

De deltagende læger honoreres for deltagelse i KLU møderne. Udgiften afholdes af kommunen.

Mødefrekvens

Det kommunalt-lægelige udvalg afholder møde minimum to gange årligt, og varigheden er op til 3 timer per møde efter behov. En dagsorden sendes til udvalgets medlemmer senest to uger inden mødets afholdelse. De nærmere forhold omkring møderne aftales lokalt.

Sekretariatsbetjening

Kommunerne forestår sekretariatsbetjeningen af udvalget.

Udvalgets kompetence 

Udvalget kan udarbejde udkast til lokale aftaler. Hvis der er brug for egentligt forpligtende aftaler kan endelig aftale ikke indgås i det kommunalt-lægelige udvalg, jf. beslutningsstrukturen i forbindelse med indgåelse af decentrale aftaler. (pdf)

Kommunalt-lægeligelige udvalg - gode råd fra kolleger (kræver login)

Det kommunalt-lægelige udvalg (KLU) er beskrevet i overenskomst om almen praksis § 97