Kommissorium for evaluering af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn

30. august 2019

Brug for en bredere evaluering og involvering af sundhedspersoner

Lægeforeningen har længe imødeset en evaluering af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn herunder de dele af loven, som omhandler de individuelle sanktioner. Lægeforeningen finder det i den forbindelse kritisabelt, at evalueringsarbejdet ikke blev fremrykket, som det i januar 2018 blev bebudet af den daværende sundhedsminister med bred opbakning i Folketinget.

Det er Lægeforeningens opfattelse, at en evaluering af det sundhedsfaglige tilsyn skal ses i et bredere perspektiv, end det foreslåede kommissorium lægger op til. Den politiske hensigt med lovændringerne var at øge patientsikkerheden, men den model for evaluering, der lægges op til, vil ikke kunne sige noget om, hvorvidt de strammere regler har ført til øget patientsikkerhed.

Lægeforeningen mener, at en evaluering af det sundhedsfaglige tilsyn bør omfatte den samlede effekt af den lovændring, som bl.a. betød en fordobling i antallet af ”mildere” tilsynssager. Denne udvikling vil ikke blive belyst i en evaluering, som alene fokuserer på de nye tilsynssanktioner.

Lovgivningen skal evalueres med henblik på at sikre, at der er opnået den ønskede effekt, nemlig forbedret patientsikkerhed. For at svare meningsfuldt på det spørgsmål, er det nødvendigt at kikke bag ved tallene og ned i konkrete forløb. Derfor foreslår Lægeforeningen, at evalueringen tager afsæt i en gennemgang af et nødvendigt antal sager med interviews af læger og sundhedspersoner, som har været involveret i en tilsynssag og sundhedspersonernes arbejdsgivere.

Sagsgennemgangen skal besvare spørgsmål som disse: Hvad sker der i det øjeblik, der iværksættes et individuelt tilsyn? Hvordan er hastigheden, og hvilke sagsskridt tages der? Hvordan opleves det for den enkelte sundhedsperson eller på den enkelte afdeling/klinik, når en sundhedsperson kommer under tilsyn? Har tilsyn utilsigtede virkninger for patientforløb og arbejdsgange? Og hvilke konkrete skridt bliver der taget i form af kompetenceudvikling, omplacering af opgaver eller lignende for at imødekomme bekymringen for patientsikkerheden?

Ultimativt kan styrket patientsikkerhed kun måles på, om der i de konkrete sager sker en hurtig og nødvendig afklaring, og om der herefter sker den relevante opfølgning.

Lægeforeningen er optaget af at øge patientsikkerheden gennem en fornuftig balance mellem kontrol og læring. Lægeforeningen bidrager derfor gerne til en videre drøftelse af en bredere tilgang til evaluering af det sundhedsfaglige tilsyn.

Det fremgår af det fremsendte kommissorium, at evalueringen vil blive igangsat den 1. januar 2020, men Lægeforeningen efterspørger et tidspunkt for afslutning af evalueringen.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing