Kørekortsattest = motorattest

Indeks 
Kørekortattest - Motorattest - Diabetesattest
Attestform 
Blanket, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Patienten
Betales af 
Patienten
Opdateret 
03.09.2020
Forklaring 

Kørekortattest  

Kravene til indholdet i kørekortattesten og diabetesattesten er nærmere beskrevet i Vejledning om helbredskrav til kørekort, som ligger på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/da/helbred-og-koerekort/koerekort/vurdering-af-helbredskrav-til-koerekort/

Vejledningen kan bruges, når praktiserende læger, og nogle gange andre speciallæger, skal vurdere helbredstilstanden hos en patient i forbindelse med ansøgning om udstedelse eller fornyelse af kørekort, f.eks.:
        
● Når en læge skal udfylde lægeattest om kørekort - Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort (kørekortattesten)     
● Når en læge skal udfylde den såkaldte diabetesattest - Lægeerklæring om diabetes i forbindelse med helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort (diabetesattesten)
● Når en læge skal afgive en anden udtalelse i forbindelse med en patients ansøgning om udstedelse eller fornyelse af kørekort

Ansøgningen om nyt kørekort eller fornyelse af kørekortet skal indsendes eller afleveres til Borgerservice i kommunen.

Attesten udstedes af patientens egen læge med mindre der er ganske særlige forhold, der gør sig gældende - f.eks. ved egen læges længerevarende fravær.

Borgerservice accepterer ikke kørekortattest udstedt af et familiemedlem, som er læge - med mindre ansøgeren er tilmeldt som patient i lægens praksis. Lægen bør under alle omstændigheder vurdere sin egen habilitet og dermed muligheden for at opretholde sin objektivitet.

Find mere information om kørekortattest og helbred på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: www.stps.dk .