Klinisk arbejde i kommunerne

I forbindelse med strukturreformen er en række opgaver vedrørende forsorgs- og misbrugsområdet flyttet fra amterne til kommunerne. Der flyttes også andre områder.

I den forbindelse har FAS med KL drøftet vilkårene for de læger, der fremover får ansættelse i disse kommunale stillinger, idet FAS pt. ikke har en overenskomst med KL, der dækker dette område.

Med KL har FAS alene indgået overenskomst for kommunallæger (15-37 timer) og KL og FAS er enige om, at den ikke dækker de opgaver der overføres som et led i strukturreformen. Overenskomsten dækker alene ansættelse som kommunallæge.

Konsekvensen er, at løn- og ansættelsesvilkår for de læger, der ansættes til at varetage disse for kommunerne nye funktioner, må fastsættes ved konkret forhandling og indgåelse af aftale med den pågældende kommune og FAS.

For FAS er det helt afgørende, at lønniveauet for de læger, der udfører disse opgaver, ikke falder som en følge af at opgaven overføres fra amterne til kommunerne.

Derfor opfordres man til at rette henvendelse til FAS (35 44 84 08), såfremt man overvejer at søge anden lægelig ansættelse end kommunallæge i kommunerne.

Overlæger, der som led i strukturreformen, overføres fra amtslig til kommunalansættelse bevarer deres nugældende løn- og ansættelsesvilkår.

Protokollat vedr. læger, der udfører klinisk arbejde i kommunerne (pdf)