Klager over behandlingsstedet

Hvis en borger retter en klage mod et behandlingssted, f.eks. et sygehus eller en lægeklinik, behandles klagen af Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen behandler og træffer selv afgørelse i klagesager vedr.  sundhedsfaglig virksomhed inden for det offentlige sundhedsvæsen.

Sådan forløber en klagesag hos Styrelsen for Patientsikkerhed:

  1. Når en klage er modtaget, opretter styrelsen en sag og undersøger bl.a., om klagefristerne er overholdt. Herefter sender styrelsen et brev til klageren, hvor klagetemaet fremgår. Hvis dele af klagen skal behandles af en anden myndighed, vil det fremgå af dette brev.
  2. Styrelsen fremskaffer materialet i sagen, f.eks. journalmateriale, røntgenbilleder og andet, der kan belyse sagen. Behandlingsstedet bliver også bedt om en udtalelse til brug for styrelsens behandling af klagesagen. Ofte vil det være den ledende overlæge eller klinikejeren, der udtaler sig på vegne af behandlingsstedet.
  3. Styrelsen indhenter i de fleste tilfælde en sagkyndig udtalelse til oplysning af sagen. Styrelsen kan beslutte at forelægge sagen for Retslægerådet for at få en udtalelse om særligt komplicerede lægefaglige spørgsmål.
  4. Styrelsen træffer en afgørelse, hvor det fremgår, om behandlingsstedet skal have kritik eller ej.

Skal du udtale dig til klagesag, der skal afgøres af Styrelsen for Patientsikkerhed?

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler klager over et behandlingssted og ikke over den behandlende læge. Så selvom du er den læge, der har foretaget den behandling, der er klaget over, er du ikke part i styrelsens sag, fordi eventuel kritik vil gå til behandlingsstedet og ikke til dig personligt.

Bliver du alligevel bedt om at lave en udtalelse til sagen, skal du være opmærksom på, at din udtalelse kan indgå i en eventuel disciplinærnævnssag. Det skyldes, at klageren efterfølgende kan vælge at få sagen behandlet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som kan kritisere  den behandlende læge, hvis styrelsen i første omgang kritiserer behandlingsstedet.

Bliver du spurgt om en udtalelse i en klagesag, der skal afgøres af styrelsen, er det en god idé, at du bidrager.

Læs mere i Styrelsen for Patientsikkerheds ”Vejledning til behandlingsstedet – når en klage skal afgøres af Styrelsen for Patientsikkerhed".