Klage- og tilsynssager under COVID-19

COVID-19-udbruddet i Danmark har medført, at både læger og andre sundhedsprofessionelle i øjeblikket arbejder under helt særlige forhold på hospitaler og i klinikker over hele landet. Udbruddet sætter hele sundhedsvæsenet under et ekstraordinært stort pres. Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientklager har meldt ud, at de i deres vurdering af tilsyns- og klagesager vil tage højde for de særlige vilkår, som vi og andre sundhedsprofessionelle må arbejde under. 

Herunder kan du se, hvad du særligt skal være opmærksom på, hvis du bliver involveret i en klage- eller tilsynssag under COVID-19-udbruddet.

Søg tidlig hjælp i Lægeforeningen 

Hvis du bliver part i en klage- eller tilsynssag, har du mulighed for at komme med en udtalelse til sagen. Din udtalelse har stor betydning for bedømmelsen af din sag. Lægeforeningen står klar til at hjælpe dig med din udtalelse og anbefaler altid, at du henvender dig til os så tidligt i forløbet som muligt, så du kan få den bedst mulige hjælp.

Gør særligt opmærksom på ekstraordinære omstændigheder

Hvis du får en klage- eller tilsynssag vedr. en behandling udført under COVID-19-udbruddet, er det vigtigt, at du gør opmærksom på, at du har arbejdet under ekstraordinære omstændigheder, så myndighederne kan tage højde for det i sagsbehandlingen.

Har du arbejdet under omstændigheder, hvor det ikke har været muligt for dig at leve op til de gældende regler i autorisationsloven og sundhedsloven, er det særligt vigtigt, at du får beskrevet omstændighederne præcist i forbindelse med en klage- eller tilsynssag.

Arbejdspladsens ansvar for instrukser og bidrag til udtalelser

De ansvarlige for driften på din arbejdsplads skal altid sikre, at der foreligger beskrivelser af de arbejdsforhold, der gør sig gældende for de ansatte i sundhedsvæsenet. Det skal også være tilfældet under COVID-19-epidemien. Instrukserne skal angive en klar ansvars- og kompetencefordeling og sikre, at læger og øvrige sundhedspersoner kan udføre deres arbejde under forsvarlige fysiske og organisatoriske rammer. 

Lægeforeningen opfordrer til, at ledelserne bidrager til oplysning af klagesager ved at lave udtalelser, som kan belyse de ekstraordinære omstændigheder, som personalet har udført behandlingen under. 

Journalføring under COVID-19-epidemien

Behandler du patienter med COVID-19, skal du – som normalt – journalføre det nødvendige, så en kollega efterfølgende kan se, hvad der er foregået under behandlingen og forstå dine overvejelser. Du skal journalføre i forbindelse med- eller snarest muligt efter patientkontakten. 

Du skal desuden journalføre:

  • Hvis du har samarbejdet med kollega/ kolleger, og særligt, hvis du er indsat som ekstra forstærkning i et speciale, der ligger langt fra dit eget.
  • Hvis du har konfereret om patienten med en kollega. Her skal du journalføre, hvem du har konfereret med og hvad, der er konfereret.
  • Hvis du har brug for en kollegas tilsyn.