It-udvalget

Udvalget støtter Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse i spørgsmål om it-teknologi i sundhedsvæsenet. Udvalget arbejder på at styrke Lægeforeningens rolle i forbindelse med planlægning og implementering af regionale it-projekter på sundhedsområdet, herunder at læger bliver hørt og inddraget i disse processer.

Kommissorium

IT-udvalget nedsættes af Koordinationsforum i Lægeforeningen Hovedstaden.

IT-udvalget beskæftiger sig med anvendelsen af IT-teknologien i sundhedsvæsenet.

IT-udvalget referer til Koordinationsforum. Udvalget henvender og udtaler sig til Lægeforeningens indre og ydre IT netværk på egen foranledning. Udvalget følger Lægeforeningens politik både regionalt og nationalt.

IT-udvalget kan vælge at sætte fokus på specielle områder som fx epj i hospitalssektoren og e-kommunikation i almen praksis og speciallægepraksis, men også andre emner med relation til såvel den primære som den sekundære sundhedssektor, patient- og borgerinformation mv. kan tages op.

IT-udvalget kan rådgive Koordinationsforum på eget initiativ eller på anmodning fra Koordinationsforum. IT-udvalget fremlægger i efteråret en redegørelse til Koordinationsforums godkendelse om IT-udvalgets planer for det kommende år.

Koordinationsforum stiller et budget til rådighed for IT-udvalgets aktiviteter. Lægeforenin-gens regionale repræsentation stiller sekretariatsbistand til rådighed.

Sammensætning

IT-udvalget består af op til tre medlemmer udpeget af YL, op til tre medlemmer udpeget af FAS og op til tre medlemmer udpeget af PLO samt et medlem fra Koordinationsforum. Derudover kan læger med særlig ekspertise på it-området tilknyttes IT-udvalget.

På IT-udvalgets første møde vælges blandt medlemmerne en formand, hvis plads genbesættes af den relevante søjle. Formandsvalget skal godkendes af Koordinationsforum.

Såfremt der ikke blandt udvalgets medlemmer er valgt et medlem af Bornholms Lægeforening, kan Bornholms Lægeforening udpege en observatør til udvalget.

Valg finder sted om efteråret i lige år og gælder for to år ad gangen. Den samlede funktionstid for medlemmer er på seks år.

Godkendt af Koordinationsforum den 14. januar 2009.