Inspektorordningen og dig som yngre læge

Læs her, hvad du som yngre uddannelsessøgende læge kan forvente ved et inspektorbesøg.

NB! Februar 2020 meddelte Sundhedsstyrelsen, at de grundet besparelser har udsat flere ordinære inspektorbesøg på ubestemt tid. Yngre Læger er meget bekymret over dette tiltag og har kraftigt opfordret Sundhedsstyrelsen til at revurdere deres beslutning. Hvis I oplever problemer med uddannelsesmiljøet, er det  vigtigt at drøfte det med den uddannelsesansvarlige overlæge. Løser det ikke problemet, kan I enten kontakte Sundhedsstyrelsen og bede om at få gennemført et ekstraordinært inspektorbesøg, eller I kan kontakte Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 

Formålet med inspektorordningen

Ordningen har til formål at bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse på de enkelte uddannelsesafdelinger. Dette sker via formidling af gode erfaringer og konkrete forslag til ændringer, der kan sikre, at uddannelseslæger opnår de nødvendige kompetencer i de enkelte specialers målbeskrivelser.

Hvem kommer

På et inspektorbesøg deltager som regel tre inspektorer. Minimum én er fra den besøgte afdelings speciale.

Inspektorernes rolle

Inspektorerne fungerer som konsulenter.  Med baggrund i erfaringer fra egen afdeling og fra besøg, hvor de ser mange forskellige måder at strukturere uddannelsen på, giver de  besøgsafdelingen inspiration med konkrete forslag til forbedringer af uddannelsesforholdene.

Afdelingens rolle

Inden inspektorbesøget udfærdiger afdelingen en selvevalueringsrapport. Denne er en forudsætning for besøget. Afdelingsledelsen og den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlige for udarbejdelse af selvevalueringen og for, at dette sker i samarbejde med afdelingens øvrige læger og evt. andre relevante personalegrupper. Det kan for eksempel ske i forbindelse med en konference eller temadag med fokus på uddannelse. Det er vigtigt for udbyttet af inspektorbesøget, at der i arbejdstilrettelæggelsen tages hensyn til, at flest mulige fra afdelingen (især uddannelseslæger og vejledende speciallæger) kan deltage i besøget. Endvidere bør det sikres, at sygehusledelsen deltager.

Din rolle som yngre læge

 • Deltage i udfærdigelsen af selvevalueringsrapporten
 • Deltage i interviews med inspektorerne og give et ærligt og nuanceret billede af hverdagen som yngre læge i afdelingen.

Besøgsdagen

Inspektorerne deltager i morgenkonferencen og gennemfører herefter på baggrund af selvevalueringsrapporten semistrukturerede interviews med sygehusledelsen, afdelings- eller centerledelsen, den uddannelsesansvarlige overlæge, vejledere, øvrige speciallæger, uddannelseslæger og andre relevante personalegrupper. Interviewene foregår som dialog ud fra evalueringstemaerne.

Evalueringstemaer
Vurderingen af uddannelsesmiljøet på afdelingen er baseret på de 7 lægeroller. Det er vigtigt, at oplæring i de syv lægeroller foregår struktureret med supervision, feedback og kompetencevurdering af uddannelseslægen.  

Derudover vurderer inspektorerne på andre centrale temaer som:

 • Introduktionsprogram
 • Uddannelsesprogram
 • Uddannelsesplan
 • Uddannelseslægers deltagelse i forskning
 • Undervisning som afdelingen giver
 • Konferencernes læringsværdi
 • Læring og kompetencevurdering
 • Arbejdstilrettelæggelse
 • Læringsmiljøet på afdelingen

Efter besøget

Det samlede udbytte af besøgsdagen danner grundlag for inspektorrapporten, der indeholder et skema med evalueringstemaer identisk med skemaet i selvevalueringen. Her fokuseres på indsatsområder og mulige tiltag på kort og lang sigt.

Inspektorerne skriver rapporten hurtigst muligt og sender den til afdelingen senest fire uger efter besøget.

Opfølgning på inspektorbesøget

Afdelingen og sygehusledelsen har interesse i og er forpligtede til at følge op på de indgåede aftaler i Sundhedsstyrelsens inspektorrapport omkring indsatsområderne.

Sundhedsstyrelsens opfølgning på inspektorrapporter og iværksættelse af eventuelle tiltag vil variere. Opfølgningen afhænger af Sundhedsstyrelsens vurdering baseret på inspektorernes rapport og anbefalinger om tidsramme for næste besøg mv.

Hvis der er tvivl om uddannelseskvaliteten

Afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge anbefales at drøfte indsatsen med regionens postgraduate kliniske lektor (PKL)/pædagogisk udviklende funktion-lektor (PUF-lektor) og kan vælge efterfølgende at sparre med denne.

PKL’en/PUF-lektoren sparrer og understøtter afdelingen i genopretning af uddannelsesfunktionen.

Det regionale Råd for Lægers Videreuddannelse vurderer, om rapporten nødvendiggør revurdering af afdelingens uddannelsesfunktion og orienterer Sundhedsstyrelsen.

Der er derfor også mulighed for, at du kan kontakte en yngre lægerepræsentant i Det regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, hvis du finder, at uddannelseskvaliteten generelt er for mangelfuld.