Innovativ patientkommunikation med hjælp fra smartphone applikation

Smartphone-applikationen Mit Forløb, udviklet af det aarhusianske firma Visikon skaber meningsfuld kommunikation og visuel formidling til patienter, der gennemgår et hospitalsforløb.

”Mit Forløb uddanner patienterne og deres pårørende så vi kan rykke samtalen fra at være  en  monolog  til  at  være  en  dialog  imellem  patienter  og  klinikere. På den måde bidrager Mit Forløb med at aflaste klinikere for en masse repetitiv informationsgivning til at kunne have mere fokus på andre aspekter af en patients forestående indgreb. Dette har den effekt at det aflaster lægerne, såvel som det bidrager til et mere trygt og velinformeret forløb for patienten, hvor de er udstyret til rent faktisk at kunne samtale med lægen.”

Sådan siger Martin Vesterby, yngre læge og medstifter af Visikon. Udover iværksætteri har han også skrevet en ph.d. om telemedicin. Martin Vesterby har også deltaget i SIRI-kommissionen for Yngre Læger. Kommissionen er kommet med en række anbefalinger til, hvordan man bør arbejde med sundhedsteknologi i fremtiden. Det kan ofte være en udfordring for patienter, læger, sygehus og kommune, at etablere klare kommunikationskanaler, hvor der kan drages reelt udbytte. Dette skyldes ikke nødvendigvis modstand mod nye teknologiske initiativer, men snarere mangel på en teknisk løsning som tilstrækkeligt adresserer denne problemstilling. Mit forløb har påtaget sig denne opgave igennem sit initiativ.


Mit forløb er baseret på visuel kommunikation, i form af letforståelige tegnefilm og illustrationer, der er udviklet i tæt samarbejde med lægefaglige eksperter. Derudover rummer Mit Forløb også træningsprogrammer, en interaktiv dagbog og hospitalets egne pjecer om den enkelte behandling. Den fleksible digitale løsning giver en lang række muligheder for målrettet interaktiv læring, samt løbende indsamling af brugerdata om bl.a. træning og smerter, til brug i det opfølgende kliniske arbejde. Mit Forløb er allerede i drift på afdelinger på Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Randers og ikke mindst på Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg, hvor idéen voksede ud af et forskningsprojekt, der omfattede et tæt samarbejde mellem klinikere, antropologer, animationsdesignere, servicedesignere og softwareudviklere.

Mit Forløb er målrettet patienter og deres pårørende og har til opgave at hjælpe hospitalerne med at opnå både besparelser og øget patienttilfredshed ved at gøre patienterne trygge i deres eget forløb. Animationerne om behandlingsforløb i Mit Forløb reducerer nervøsitet og angst hos hospitalspatienter ved at give dem en klar idé om, hvad deres forløb indebærer og hvordan de bedst kan forberede sig. Denne tilgang betyder store besparelser i alle dele af sundhedsvæsenet – lige fra forløbets start til udskrivelse og opfølgning. Ved at give patienterne mulighed for at forberede sig hjemmefra har man også set det muligt, at reducere patienternes fremmøde på hospitalerne, spare tid på at gentage standardinformation og hurtigere udskrivelse, fordi patienterne og pårørende var klar til det tidligere end normalt. App’en styrker desuden muligheden for, at patienter og pårørende kan udføre opgaver selv, den bidrager til kortere indlæggelsestid i det enkelte forløb og gavner patienternes rehabilitering i eget hjem.

Martin Vesterby fortsætter:
”Den afledte effekt er, at det giver mere tid og skaber flere ressourcer for de yngre læger til at kunne tale om andre ting, der måske umiddelbart er mere presserende for patienten. Dette kan gøres ved at lægen f.eks. åbner med at spørge: ’Jeg kan jo se at du har brugt Mit Forløb. Er der nogen ting du er usikker på omkring dit forløb?’ På den måde har man vendt samtalen, så man nu inddrager patienten meget mere.”

Således frigør platformen ressourcer ved at erstatte tekstbaseret information med et visuelt sprog, som alle kan forstå. Formålet er derfor at skabe rammerne for, at patienterne kan føle sig godt klædt på i deres møde med sundhedsvæsenet. På den måde søger Mit Forløb at forbedre patientens oplevelse af kvalitet igennem brugerinddragelse og mere lettilgængelige kommunikationsformer.

Mit Forløb vinder Danish Design Award 2018:
"Et relevant stykke servicedesign, der skal virke i sundhedssektoren ved at forberede og uddanne patienter, så de er inddragede i hele deres forløb. Information og medindflydelse forebygger psykiske reaktioner, og som en særlig feature i Mit Forløb kan patienten dele sin plan med sine pårørende, som også kan have behov for at følge med. Programmet imødekommer patienten og skaber grundlag for mere oplyste og ligeværdige dialoger mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, hvilket er en forudsætning for gode behandlingsresultater.” Sådan beskrev Juryen for Danish Design Award valget af vinderen for det mest fremtrædende servicedesign til prisuddelingen.

Endvidere er Mit Forløb også blevet nomineret til German Design Award 2019, hvilket er ret enestående for et dansk produkt af denne type.


Til venstre ses Martin Vesterby ved prisoverrækkelsen til Danish Design Award 2018.

September 2018