Proces for klagesag, trin for trin

Bliver du involveret i en klagesag fra Styrelsen for Patientklager, kan du få juridisk rådgivning fra Lægeforeningen samt lægefaglig rådgivning fra Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg.

Sagsgangen trin for trin

Ikke alle sager er ens, og sagsforløbet kan derfor også afvige, men som udgangspunkt foregår sagsgangen på denne måde:

 1. Lægeforeningens jurister danner sig et overblik over klagen og dit udkast til besvarelse.
 2. Du får vejledning om juridiske og praktiske forhold af betydning for sagen, og vi kommenterer dit udkast til besvarelse af klagen/partshøringen. Du får en skriftlig tilbagemelding, og sagen sendes samtidig til Lægeansvarsudvalget.
 3. Du bliver orienteret om, at sagen er sendt til SR, som du har mulighed for at kontakte for at drøfte de lægefaglige aspekter i sagen. Kontaktoplysningerne til SR får du af Lægeforeningen. Er sagsbehandleren i tvivl eller vurderer, at der mangler væsentlige informationer, eller der er vanskelige lægefaglige problemstillinger, vil vi gøre dig opmærksom på det og opfordre dig til at kontakte SR.
 4. SR ser alle sagsakterne igennem, herunder din besvarelse, og vil gøre opmærksom på, hvis der er behov for at drøfte sagens lægfaglige problemstillinger.
 5. Når du kontakter SR, rådgiver vedkommende dig om, at sagen skal dokumenteres med:
  1.  nedskrevne oplysninger
  2.  beskrivelser af ikke journalførte handlinger og beslutninger
  3.  beskrivelser af ikke journalførte overvejelser, der var grundlaget for handlinger og beslutninger.
 6. SR og Lægeforeningens jurister kan anmode Lægeansvarsudvalget om at drøfte sagen. Det kan f.eks. være, fordi sagen indeholder komplekse eller specialiserede kliniske problemstillinger eller problemstillinger af principiel betydning for lægestanden.
 7. Lægeansvarsudvalget kan efter konkret vurdering bevilge advokatbistand, hvis der skal være politiafhøring i din sag. Fremgår det af din sag, at det ikke kan udelukkes, at sagen kan føre til sigtelse efter autorisationslovens § 75, stiller Lægeforeningen altid advokatbistand til rådighed ved politiafhøringen.
 8. Disciplinærnævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Du har mulighed for at bede Lægeansvarsudvalget vurdere, om en sag bør genoptages til fornyet behandling. Det gælder, hvis der er fremkommet nye, væsentlige oplysninger i sagen. I disse tilfælde kan du kontakte Lægeforeningen, som vil hjælpe dig med rådgivning om dette.

Læs mere om Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg.