Hvad kan du aftale som TR/FTR

Som TR/FTR forhandler du med ledelsen på dine kollegers vegne og indgår aftaler, der har betydning for det daglige arbejde.

Det er vigtigt, du er klar over, hvilke aftaler du har kompetence til at indgå, og hvilke der skal indgås af Yngre Læger centralt.

TR/FTR

Man kan være TR på forskellige niveauer: For yngre læger på en afdeling (TR), fællestillidsrepræsentant for yngre læger på et hospital eller for yngre læger i en region (FTR).

Forskellig kompetence til at forhandle

Nogle aftaler kan kun indgås af Yngre Læger centralt. Andre aftaler bliver indgået lokalt, hvor FTR enten selv forhandler eller uddelegerer kompetencen til TR, fx kompetencen til at indgå aftaler om længde af normperiode eller lignende. Se nedenfor hvem der har forhandlingskompetencen i forskellige situationer.

Få hjælp

Det er ikke alt, der er nævnt i skemaet, og hvis du er i tvivl, skal du kontakte Yngre Læger. Hvis du er TR, kan du også kontakte din FTR/TR.

Hvad kan aftales LOKALT

EmneForhandlingskompetence
Alle forhold der udfylder  overenskomsten og holder sig inden for overenskomstens rammer, fx tilrettelæggelse af arbejde og vagtplanlægning, vagtstruktur, ferieplanlægning, udarbejdelse af vagtopgørelser 
 
FTR eller TR
Lokal løndannelseFTR eller TR
Yngre Læger har uddelegeret kompetencen til det regionale Yngre Lægeråd. De fleste steder er kompetencen delegeret videre til FTR på de enkelte hospitaler og/eller til TR på de enkelte afdelinger
 
Dispensation for hviletid og fridøgn 
 
FTR på regionsniveau

Normperiodens længde 

 

FTR på hospitalet
 

Effektivt arbejde i vagt uden for tjenestestedet  

FTR på hospitalet eller TR på afdelingen

Aftale om en længere afspadseringsperiode end en måned samt aftale om tidligere udbetaling af overarbejde
§ 26 stk. 4

FTR på hospitalet

 

Vakanceaftaler  

FTR
Hvis aftalen overholder overenskomsten men giver en bedre honorering af overarbejdet, har FTR i den enkelte region eller hospital  kompetencen til at indgå aftalen. Aftalen skal sendes til Yngre Læger centralt

Hvad skal aftales CENTRALT

EmneForhandlingskompetence
Fravigelse fra overenskomsten genereltDet er kun Yngre Læger centralt der kan aftale afvigelse fra overenskomsten
 
 Fællesvagt    Yngre Læger centralt, men lokale TR/FTR forhandler
 
Afvigelse fra fælles mødetidspunkt i dagtiden – kan fraviges efter lokal drøftelse
§ 19 stk. 1 
     
Skal drøftes både lokalt og med Yngre Læger centralt

Aftale om andre vagtvilkår for vagter med særlig lav belastning (§ 21 stk. 13), herunder yngre lægers deltagelse i beredskabsvagter

Yngre Læger centralt

Ansættelse af 1. reservelæge i tidsbegrænset stilling
§ 4 stk. 4 b   
 

Yngre Læger centralt. Den lokale FTR vil blive hørt
Ansættelse med andre tidsbegrænsninger end der følger af overenskomsten, fx. tidsbegrænset ansættelse af afdelingslæge   
  
 
Yngre Læger centralt

FEA aftale (frivillig ekstraarbejde)

Yngre Læger centralt, da der er tale om fravigelse fra overenskomstens bestemmelser om arbejdstidens længde

Ansættelse på deltid for læger i tidsbegrænsede stillinger
§ 27   

Yngre Læger centralt