Hvad indebærer arbejdet som repræsentant og medlem af PLO-R?

Når man vælges som repræsentant, er man samtidig en del af det regionale PLO i regionen. Som medlem af PLO-R vil der være en del mødeaktivitet. 

PLO-R varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for PLO-regionalområdet og udøver den forhandlingsret, PLO har i forhold til lokale aftaler. PLO-R er således bl.a. repræsenteret i det regionale samarbejdsudvalg og i det regionale Praksisplanudvalg (PPU), inkl. underliggende udvalg mm.

Hvert PLO-R planlægger selv antallet af PLO-R møder. Udover deltagelse i møder i PLO-R deltager man i møder i de udvalg, hvortil man udpeges. Mødeaktivitet er størst for formand og næstformand, men som medlem af PLO-R må der påregnes en vis mødeaktivitet.

Som medlem af PLO-R har du faste opgaver, som der er mødepligt til, og som du får en fast årlig honorering for. Omfang af faste opgaver varierer efter, om du er formand, næstformand eller øvrigt medlem af PLO-R. For alle gælder dog, at deltagelse i møder i PLO-R, herunder internatmøder, repræsentantskabsmøder, evt. Lægemøde og medlemskontakt er faste opgaver.

Man får timehonorar for deltagelse i ikke-faste møder. Derudover får man timehonorar for transport til alle møder, dog halv takst efter kl. 16 og i weekenden. Reglerne for tillidsmandshonorering er vedtaget af repræsentantskabet.

Der afholdes ordinære repræsentantskabsmøder om foråret og om efteråret. Møderne afholdes traditionelt på lørdage.

Hvis der bliver en ledig plads i PLO-R, indtræder suppleanten med højeste stemmetal.

PLO-R inddrager i varierende grad suppleanter i deres arbejde.