Hvad er mine ferierettigheder?

Kend dine ferierettigheder

5 ugers ferie og 5 feriefridage

Overlæger har, ligesom andre ansatte i regionerne 5 ugers ferie og 5 feriefridage. Overlæger er samtidig omfattet af Ferieaftalen for regionalt ansatte. Ferieaftalen indeholder og udbygger ferielovens rettigheder. Aftalen kan ikke fraviges, med mindre det fremgår udtrykkeligt. Der er f.eks. mulighed for individuelle aftaler om at fravige med hensyn til tilrettelæggelse, afholdelse, overførsel eller udbetaling af ferie. Du kan læse mere om feriereglerne nedenfor og i Forhandlingsfællesskabets folder.

Ferie skal optjenes

Overlæger har normalt ferie med løn. Dog skal retten til ferie optjenes. Hvis du er skiftet fra at være yngre læge til at være overlæge, skal du derfor først bruge dit feriekort i første ansættelsesår. Optjeningsåret er lig kalenderåret (1. januar - 31. december), ferieåret går fra 1. maj i det år, der følger efter optjeningsåret, til 30. april det følgende år

Ferie holdes med 5 dage pr. uge + den følgende weekend. Dvs. 7 på hinanden følgende kalenderdage. En ferieuge starter derfor mandag morgen på sædvanligt mødetidspunkt. Du har dermed ikke ret til at holde fri i begge weekender i forbindelse med en ferieuge.

Afholdelse af ferie

Du har altid ret til mindst 3 ugers sammenhængende hovedferie indenfor ferieperioden maj-september. Også selvom du ikke har optjent fuld ferieret. Du kan efter gensidig aftale vælge, at hovedferien falder uden for ferieperioden, men 2 af hovedferieugerne skal altid holdes i sammenhæng. Hovedferie skal varsles af din arbejdsgiver med 3 måneder. Restferien skal varsles med minimum 1 måned. Som udgangspunkt holdes restferien i hele uger, men den kan, hvis driften kræver det, blive pålagt holdt på enkeltdage. 

Ferie

Ferie afholdes med aktuel beskæftigelsesgrad

Det betyder, at ferien afholdes jf. det aktuelle ugentlige timetal. Det gælder også, selvom man aktuelt er på nedsat tid og var fuldtidsbeskæftiget i optjeningsåret.

Ferie kan i øvrigt ikke pålægges afholdt på det ugentlig fridøgn, søgnehelligdage, sædvanemæssigt fastsatte fridage eller erstatningsfridage herfor.

Sygdom før eller under ferien

Læs mere om sygdom før eller under ferien.

De 5 feriefridage

Ferieaftalen indeholder de fem særlige feriedage. 

Særlige feriedage optjenes ligesom almindelige feriedage ved i kalenderåret og afholdes i det følgende ferieår. De kan ligeledes ikke kan holdes under sygdom, barsel, overenskomstmæssig arbejdskonflikt mv.

Særlige feriedage er forskellige fra almindelige feriedage, ved at de holdes efter aftale mellem ledelsen og medarbejderen, at de ikke skal holdes på ugebasis, men kan holdes på dagsbasis, og at den ansatte har ret til at få 6. ferieuge udbetalt. Det skal typisk meddeles inden 1. oktober.

Lønnen under ferien

Løn under ferie er den fast påregnelige løn. Bemærk, at evt. vagthonorarer også skal udbetales, jf. overenskomstens § 20, stk. 6.

Overlæger med løn under ferie har desuden krav på særlig feriegodtgørelse på 1,95 % af den ferieberettigede løn. Den udbetales senest 1. maj.