Honoreringsaftale for praktiserende læger, der fungerer som konsulenter

§ 1 Aftalens parter m.v. 

Stk. 1

Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden.

Stk. 2

Aftalen omfatter samtlige praktiserende speciallæger i almen medicin med ydernummer for Region Hovedstaden, som fungerer som konsulenter i Region Hovedstaden. Aftalen omfatter ikke behandling af sikrede.

§ 2 Arbejdstilrettelæggelse

Aftalen gælder alle konsulentordninger, hvor der foreligger en af begge parter aftalt funktionsbeskrivelse.

§ 3 Honorering

Der udbetales honorar pr. fastsat timetal, der i grundbeløb pr. 1. april 2009 udgør kr. 832,81, hvortil tillægges det til enhver tid gældende overenskomsttillæg til ”Overenskomst om almen praksis” p.t. pr. 1. oktober 2011 2,8 %.

§ 4 Kørsel

Stk. 1

Tidsforbruget i forbindelse med kørsel til og fra fremmøde på fast arbejdssted og til og fra forudsigelig, tilbagevendende kørsel i forbindelse med arbejdet, skal være omsat til et fast timetal i den individuelle honoraraftale mellem region Hovedstaden og lægekonsulenten. Tidsforbruget bregnes på krak.dk med udgangspunkt i klinikadresse.

Stk. 2

Kilometergodtgørelse honoreres efter statens takster. Satsen er pr. 1. januar 2012 kr. 3,80 pr. km. Dog ydes der ikke kilometergodtgørelse ved kørsel indtil 5 km for konsulenter, der har praksisadresse i Københavns eller Frederiksberg Kommuner og ved kørsel indtil 10 km for konsulenter, der har praksisadresse i øvrige kommuner.

§ 5 Afregning

Der afregnes månedsvis bagud. Konsulenthonoraret udbetales med ydelsesafregningen med 1/12-del af det samlede årlige honorar.

Konsulenter fremsender E-faktura på kørselsgodtgørelse med information om dato og antal kørte km til Koncern Praksis senest d. 10. i måneden med henblik på udbetaling den sidste bankdag i måneden. Kørselsgodtgørelse skal indberettes via E-faktura senest 3 måneder efter kørslen har fundet sted. Ved senere indberetning, vil honorering af kørselsgodtgørelse ikke finde sted.

§ 6 Fravær

Konsulenter har ret til fravær med honorar ved graviditet, barsel og adoption i henhold til lov om ligebehandling m.v. og lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. Konsulenter har ligeledes ret til fravær med honorar på grund af sygdom. Ved fravær ud over en måned – dog 3 måneder ved sygdom – optages drøftelse med lægekonsulenten og aftalens parter om at etablere en individuel løsning, herunder en drøftelse af, om konsulenten ønsker at fortsætte i funktionen efter sygdomsperioden.

§ 7 Tvister

Såfremt der opstår tvister om fortolkning af nærværende aftale, afgøres disse endeligt af en af aftalens parter i fællesskab udpeget opmand. Kan der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

§ 8 Opsigelse

Stk. 1

Nærværende aftale kan opsiges af hver af aftalens parter med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

Stk. 2

Det individuelle opsigelsesvarsel i aftalerne mellem Region Hovedstaden og den enkelte lægekonsulent er tre måneder fra regionens side og en måned fra konsulentens side. Ønsker konsulenten et kortere varsel, kan konsulenten ansøge herom samtidig med opsigelsens indgivelse til Region Hovedstaden. Kontraktforholdet i de individuelle kontrakter er gældende indtil nærværende aftales udløbstid, jf. § 8, stk. 1, hvorefter de individuelle kontrakter ophører uden opsigelse.

§ 9 Ikrafttræden

Nærværende aftale er gyldig fra dens underskriftsdato og har virkning fra og med den 1. april 2012.

§ 10 Statistik

Snarest muligt efter årsskiftet udfærdiger Region Hovedstaden til praksisudvalget en oversigt over de pr. 31. december i året forinden ansatte lægekonsulenter med angivelse af navn, ydernummer, ansættelsessted og årligt timetal.

Godkendt den 28-02-2012    PLO-dok. 597137