Honorering af TR

Som tillidrepræsentant har du både krav på at få honoreret den tid, du bruger på funktionen, og du har krav på at få et tillæg for selve funktionen som TR.

Honorering af tidsforbruget som TR

Du skal have den nødvendige tid til at varetage TR-funktionen. Det kan enten være tid inden for din normale arbejdstid, eller det kan være tid, der honoreres udover din normale løn.

Se på Min side under Dit medlemskab / Dine lokalaftaler, om der er indgået en aftale. 

Hvis der ikke allerede er indgået en aftale, der hvor du arbejder, så er det en god ide at lave en aftale med ledelsen, så der er klarhed over, hvordan du bliver honoreret. Du kan lade dig inspirere af eksemplerne nedenfor.

 

Modeller for honorering af tidsforbrug af TR-arbejdet

  • TR-arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid, og afdelingen/klinikken modtager evt. kompensation for den tid tillidsrepræsentanten bruger på TR-arbejde.
  • TR-arbejdet honoreres som merarbejde/overarbejde, når normtimeregnskabet viser overskud af timer.
  • TR-arbejdet honoreres som merarbejde/overarbejde v.h.a. særligt regnskab.
  • TR-arbejdet honoreres efter aftale med et fast beløb udbetalt direkte til tillidsrepræsentanten. En fast aftale om honorering kan fx bygge på opgørelse af det faktiske arbejde, tillidsrepræsentanten som gennemsnit har over en repræsentativ periode eller aftales ud fra et skøn. Et udgangspunkt kan fx være det antal medlemmer, som tillidsrepræsentanten repræsenterer fx 0,2 stilling pr. 100 yngre læger.

Honorering af funktionen som TR

Som led i MED-aftalerne har alle TR krav på et lokalt løntillæg for selve funktionen som TR. Dvs. at du både har krav på at få honoreret den tid, du bruger som TR OG krav på et særligt tillæg for funktionen som TR. Derudover er det også muligt at indgå lokalløn for TR-funktionen i lighed med andre lokallønsaftaler som fx tillæg til vagtplanlæggere. Tjek aftalerne i din region.

Tjenestefrihed

Som TR har du også ret til tjenestefrihed i nogle situationer.