Honorarer, betaling, gebyrer mv.

Indeks 
honorarer, betaling gebyrer mv.
Kategori 
Fri attest
Opdateret 
01.04.2016
Forklaring 

Staten: betales ved attestens modtagelse og bør være betalt senest en måned efter.
Kommunerne: betales 14 dage efter attestens modtagelse i kommunen.

Forsikring & Pension:

For alle tre kategorier gælder, at betaling sker automatisk, dvs. uden indsendelse af regning.

Andre attester: Bør i princippet betales kontant ved udstedelsen.

Gebyrer:
Det kan anbefales, at der skriftligt ifm. udfærdigelsen af lægeerklæringen anføres en forfaldsdag (betalingsdato) for betaling af honoraret. En betalingsfrist på 14 dage til en måned vil være en rimelig frist set i forhold til god markedsføringsskik.

Folketinget har i juni 2001 ved lov bestemt, at der højst kan kræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms for hver rykker rykkerskrivelse - dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.

Det skal dog bemærkes, at Lægeforeningens Attestudvalg i brev til Staten, KL og Forsikring & Pension har redegjort for gebyrpolitikken. Dette skal sammenholdes med de generelle aftaler, der er indgået om betalingsfristerne, hvorfor det ikke i forhold til de nævnte parter skønnes nødvendigt at anføre yderligere om betalingsvilkårene.