Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

20. ferbruar 2020

Et stærk skridt i retningen mod røgfri fremtid med få undtagelser
Indledningsvist vil Lægeforeningen udtrykke stor ros til den samlede handleplan, som udgør et stærkt skridt i retning mod en røgfri fremtid. Sammen med den prisforhøjelse, der blev aftalt i Finansloven for 2020, vil de foreslåede tiltag have betydelig effekt i forhold til at forebygge rygestart hos unge og nedbringe antallet af tobaksrelaterede dødsfald. Lovpakken vil således bidrage væsentligt til at reducere den store sociale ulighed i sygelighed og dødelighed.

Lægeforeningen er i øvrigt meget tilfreds med, at også e-cigaretter og nye nikotinprodukter, som er afhængighedsskabende og sundhedsskadelige, i stor udstrækning er omfattet af den kommende regulering.

De mange positive tiltag, som lovforslagene beskriver, har dog en række ubegrundede undtagelser, som Lægeforeningen påpeger herunder.

Røgfri Skoletid bør også omfatte lærere
Lægeforeningen er meget positiv over for indførslen af røgfri skoletid i både grundskolen og på alle ungdomsuddannelser med optag af børn og unge under 18 år, som vil blive indført i lov om røgfri miljøer. Dog er Lægeforeningen kritisk over for, at det overlades til lokal beslutning, hvorvidt lærere, øvrige medarbejdere og evt. gæster skal omfattes af forbuddet.

Lærere er rollemodeller for elever, og det er velkendt, at mange elever ryger sammen med deres lærere, og at rygepolitikker kan påvirke de unges følelse af selvbestemmelse negativt, hvis lærere fortsat har lov til at ryge i skoletiden, som lovforslaget lægger op til[1]. Lægeforeningen vil kraftigt opfordre til, at lærerne og øvrigt personale omfattes af forbuddet, så der kan skabes reelle røgfri fællesskaber på skoler og ungdomsuddannelser.

Nikotinprodukter, piber mm. samt cigarer bør omfattes af forbuddet mod kendetegnende aromaer og krav om standardiserede pakker
Lægeforeningen bakker fuldt op om indførslen af forbud mod kendetegnende aromaer i tobaksvarer og e-cigaretter samt kravet om standardiserede pakker, som der lægges op til at indføre i lov om tobaksvarer. Men der undrer, at piber, pibetobak og cigarer samt nikotinprodukter, der ikke er godkendte som rygestopmedicin, er undtaget forbud mod smagsstoffer og kravet om standardiseret indpakning.

Nikotinprodukter, som ikke bruges som led i rygestop, fx nikotinposer, er grundlæggende et unødvendigt produkt, som risikerer at fastholde cigaretrygere i nikotinafhængighed og tiltrække nye, unge brugere. Lægeforeningen mener generelt, at nikotinprodukter, der ikke er godkendt som lægemidler til rygestop, bør forbydes. Hvis de fortsat skal være tilgængelige på det danske marked, er der ingen gode årsager til at undtage dem fra forbuddet mod kendetegnende aromaer og kravet om standardiseret indpakning, som lovforslagene lægger op til. Derfor anbefaler Lægeforeningen, at nikotinprodukterne omfattes af forbuddet mod smagsstoffer og naturligvis også omfattes af kravet om standardiseret indpakning.

Samtidig bør det generelle forbud mod smagsstoffer omfatte mentholsmag, så den danske lovgivning er i fuld overensstemmelse med det kommende forbud i EU’s tobaksvaredirektiv. Smagen af menthol forbydes netop i direktivet, fordi den dækker over smagen af tobak og kan have en særlig appel til børn og unge. Derfor bør forbuddet mod smagsstoffer i såvel tobaksvarer som e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere udvides til også at omfatte mentholsmag.

Uforståeligt at undtage ledere fra forbuddet mod uddeling af tobaksvarer
Lægeforeningen er helt uforstående over for, hvorfor ledere er undtaget fra det generelle forbud mod uddeling af tobaksvarer i lov om forbud mod tobaksreklame. Det strider direkte imod det overordnede formål om at skærpe forbuddet mod sponsorering og uddeling, at butiksindehavere, restauratører og andre ledende personer fortsat må modtage tobaksvarerne og det indebærer en åbenlys risiko for, at tobaksvarerne bliver givet videre til øvrige ansatte, omgangskreds mv. Lægeforeningen skal opfordre til, at ledere omfattes af det generelle forbud mod uddeling, således at forbuddet reelt bidrager til at bekæmpe tobaksindustriens promovering af sine varer.

Opstil forpligtende mål for at nedbringe antallet af rygere
Lægeforeningen hæfter sig ved, at aftaleparterne har aftalt at evaluere indførslen af de standardiserede pakker, og at de i øvrigt vil følge udviklingen af forbruget af nikotinprodukter samt håndhævelsen af alderskontrollen. Denne evaluering bør også omfatte en vurdering af, om udstillingsforbuddet reelt bliver overholdt i lyset af den metodefrihed, salgsstederne har i forhold til at skærme tobaks- og nikotinvarer.

I forbindelse med den løbende opfølgning på aftalen er det i øvrigt oplagt at opstille forpligtende mål for at nedbringe andelen af rygere blandt børn og unge. Konkret foreslår Lægeforeningen, at det bør sættes som mål, at antallet af børn og unge, der rygere dagligt, minimum skal halveres i løbet af de næste fem år. Forpligtende mål vil skærpe opmærksomheden på udviklingen i antallet af rygere og skabe et relevant grundlag for løbende at vurdere, om de foreslåede tiltag har den ønskede effekt.


Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing
 


[1] Andersen, S., Riis N, Nygart V, Hansen G, Pisinger C: ”Rygning på Erhvervsskoler – Det skal være federe at være ikkeryger”, København: Vidensråd for Forebyggelse, 2018.