Høringssvar på lovforslag om behandling for alkoholmisbrug, mellemkommunal refusion m.v.

12. august 2020

Relevante tiltag, men behov for at fastsætte faglige kvalitetsstandarder for alkoholbehandlingen

Lægeforeningen bakker op om de foreslåede tiltag i lovforslaget, eftersom alle tiltag, der kan være med til at sikre øget kvalitet på dette område, må hilses velkommen. Det foreslåede krav om, at private behandlingssteder fremover skal indgå aftaler med mindst to kommuner må formodes at medføre en forbedret kvalitet blandt de mindste private behandlingssteder og etableringen af hjemmel til mellemkommunal refusion vil give beboerne på botilbud m.v. adgang til bedre sundhedsfaglig behandling (hjemmesygepleje, genoptræning mv.) og øget patientsikkerhed.

Samtidig vil Lægeforeningen gerne understrege, at de foreslåede tiltag på ingen måde er tilstrækkelige til at sikre en højere og mere ensartet kvalitet på området. Lægeforeningen er fortsat bekymret for kvaliteten af den kommunale alkoholbehandling og mener, at der er et stort og veldokumenteret behov for at indføre nationale og bindende faglige minimumsstandarder for kvaliteten af alkoholbehandlingen, som også bør omfatte krav til uddannelsesniveauet hos behandlerpersonalet.

Senest har Sundhedsstyrelsens Servicetjek af offentligt finansieret alkoholbehandling fra 2019 afdækket et klart behov for at styrke særligt den sundhedsfaglige del af alkoholbehandlingen. Der er således belæg for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at indføre forpligtende nationale kvalitetsstandarder, som vil bidrage til at øge såvel kvalitetsniveauet og patientsikkerheden.

Det er ærgerligt, at ministeriet ikke følger op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området, og sikrer en reel forbedring af kvaliteten i såvel offentlige og private behandlingstilbud.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Ratchke
Formand