Høringssvar - oplæg til en national demenshandlingsplan 2025

Flere gennemarbejdede nationale handlingsplaner for kroniske patienter – tak.

Høringssvar, 19. oktober 2016

Indledningsvis vil Lægeforeningen gerne tildele ros for den gennemførte og inddragende arbejdsproces, som efter vores opfattelse har ført til et godt gennemarbejdet oplæg til en helhedsorienteret handlingsplan for demens. Oplægget giver et godt udgangspunkt for den videre udvikling af demensområdet.

Lægeforeningen ser derfor også frem til implementering af planens fokusområder til konkrete initiativer og aktiviteter.

Lægeforeningen skal endvidere anbefale at planen - ud over de afsatte satspuljemidler - også følges op i næste års økonomiaftaler for kommuner og regioner og efterfølgende på de enkelte regioners og de kommunale budgetter. Herigennem kan der bl.a. sikres muligheder for at sprede gode erfaringer fra de regioner og kommuner, som har knækket koden til pleje- og behandlingsindsats af høj kvalitet samt følge op på implementering af de nye nationale kliniske retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen efter planen skal udarbejde.

Handlingsplaner på andre områder bl.a. diabetesområdet
Lægeforeningen skal benytte lejligheden til at pege på behovet for udarbejdelse af tilsvarende handlingsplaner på andre af de store kroniske sygdomsområder.

Lægeforeningen skal særligt efterlyse en ny handlingsplan på diabetesområdet, hvor den eksisterende handlingsplan fra 2003 trænger til en fornyelse. Samtidig er der god grund til at få lagt et stærkt nationalt fagligt baseret grundlag under de visioner og planer for en styrket diabetesindsats, som de enkelte regioner og Novo Nordisk Fonden lige nu har i støbeskeen.

Men også områder som f.eks. KOL og gigt er relevante.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing