Høringsbrev vedr. udkast til forslag til lov om ændring af autorisationsloven og lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (ændring af kiropraktores forbeholdte virksomhed)

Lægeforeningen savner respekt for den faglige rådgivning

Høringssvar, 19. september 2016

Lægeforeningen har modtaget ovennævnte udkast med henblik på bemærkningerne.

Forslaget er efter Lægeforeningens opfattelse uforsvarligt og bekymrende. Dette skal ses i lyset af de klare anbefalinger, som ligger i rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen om ”Manuel behandling og kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde” og de alvorlige og uoprettelige skader, der kan ske på patienter, hvis de behandles af personer, som ikke har de fornødne kompetencer.

I dag er det alene læger og kiropraktorer, der må foretage manipulationsbehandling af rygsøjlen, da behandlingen er af en sådan beskaffenhed, at den udgør en risiko for patientsikkerheden, hvis den udøves uden den fornødne uddannelse.

Det er Lægeforeningens opfattelse, at alene læger og kiropraktorer besidder de nødvendige sundhedsfaglige kvalifikationer og kompetencer til at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen, idet denne form for behandling forudsætter en uddannelsesmæssig baggrund, der kvalificerer behandleren til at vurdere eventuelle kontraindikationer mod manipulation (medicin, andre sygdomme etc.).

Henvisningen i bemærkningerne til forslaget til dels tilbagemeldingerne fra andre lande om deres lovgivning på området dels en række studier om skadevirkningerne ved manipulationsbehandling, savner efter Lægeforeningens opfattelse den nødvendige uddybning og nærmere dokumentation.

Anbefalinger
Ovennævnte rapport indeholder en grundig undersøgelse af området:  ”Manuel behandling og kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde”. Undersøgelsen blev foretaget på baggrund af anmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Undersøgelsen vægter faglighed og patientsikkerhed og omhandler, hvilke faggrupper, der er -  eller hvilke der fremadrettet kan blive - sundhedsfagligt kvalificerede til at foretage forskellige former for manuel behandling.

Styrelserne anbefaler, at manipulationsbehandling af rygsøjlen af patientsikkerhedsmæssige hensyn fortsat kun bør udføres af sundhedspersoner med den relevante uddannelse og de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer. Ligeledes giver styrelserne udtryk for at være meget betænkelig ved en ophævelse af lægers og kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde for så vidt angår manipulationsbehandling af rygsøjlen.

Dansk Neurologisk Selskab og Dansk Neurokirurgisk Selskab, der var inddraget i udarbejdelsen af undersøgelsen bag rapporten, understregede og dokumenterede, at manipulationsbehandling indebærer ikkeubetydelige risici, uanset frekvensen er ukendt, samt at andre end læger og kiropraktorer ikke besidder de nødvendige faglige kvalifikationer, herunder bl.a. mulighed for udredning med brug af røntgenundersøgelser.

Lovforslaget
Lovforslaget tager ikke hensyn til den faglige rådgivning, som er indeholdt i Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

Med lovforslaget ændres kiropraktorernes forbeholdte virksomhedsområde for så vidt angår kiropraktisk behandling således, at fysioterapeuter, sundhedsautoriserede alternative behandlere og registrerede alternative behandlere tillige får mulighed for at foretage manipulationsbehandling af rygsøjlen.

Der stilles med forslaget ikke yderligere uddannelsesmæssige krav til fysioterapeuter som betingelse for at kunne udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen.

For så vidt angår registrerede alternative behandlere og sundhedsautoriserede alternative behandlere forudsættes det, at disse behandlergrupper op-fylder fastsatte uddannelsesmæssige krav om minimum 250 timers uddannelse inden for manuel behandling.

Registrerede alternative behandlere skal, da de ikke er omfattet af patienterstatningsordningens dækningsområde, også tegne en ansvarsforsikring, der dækker skader opstået som følge af manipulationsbehandling af rygsøjlen. 

Kiropraktisk behandling i form af manipulationsbehandling af kroppens perifere led, ledmobilisering af ryggen og perifere led vil med lovforslaget fremover kunne udøves af alle.

Manipulation af rygsøjlens led
Lægeforeningen er af den helt klare opfattelse, at manipulationsbehandling af rygsøjlen af patientsikkerhedsmæssige årsager fortsat bør være forbeholdt virksomhedsområde for læger og kiropraktorer.

Manipulation af rygsøjlens led kan utvivlsomt medføre alvorlige skader, og må kun ske på baggrund af et kvalificeret fagligt skøn, hvilket stiller krav til behandlerens faglige kvalifikationer.

Fysioterapeuter og registrerede alternative behandlere og sundhedsautoridserede alternative behandlere bør ikke have del i dette forbeholdte virksomhedsområde, men alene kunne udføre manipulationsbehandling som en læges medhjælp.

Lægeforeningen anbefaler således på det kraftigste, at den nuværende regulering opretholdes.

Manipulationsbehandling af kroppens perifere led
Lægeforeningen er af den opfattelse, at der ikke er de samme patientsikkerhedsmæssige risici forbundet med manipulationsbehandling af kroppens perifere led. Denne form for behandling forudsætter dog også sundhedsfaglig kompetence og bør kun udføres af læger, kiropraktorer og fysioterapeuter, som i kraft af deres uddannelse er kompetente til at udføre denne be-handling.

Ledmobilisering af ryggen
Ledmobilisering af ryggen bør efter Lægeforeningens opfattelse - ligeledes ud fra et uddannelsesmæssigt og patientsikkerhedsmæssigt synspunkt - forbeholdes læger, kiropraktorer og fysioterapeuter.

Ledmobilisering af perifere led og bløddelsbehandling
Ledmobilisering af perifere led og bløddelsbehandling kan efter Lægeforeningens opfattelse udføres af alle. 

Med venlig hilsen

Andras Rudkjøbing