Høring vedrørende vejledning om internationale vaccinationsattester

30. september 2019

Let borgernes omkostninger og lægens arbejde ved brug af Det Danske Vaccinationsregister

Sundhedsstyrelsen har den 22. august 2019 anmodet bl.a. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) om bemærkninger til Vejledning om internationale vaccinationsattester.

Det er aftalt med PLO og FAPS, at Lægeforeningen svarer på høringen.

Af følgebrev til høring over vejledning om internationale vaccinations-attester fremgår, at baggrunden for ændring af vejledningen er dels administrative forhold – lægers brug af medhjælp, dels faglige, idet de skærpede krav til attestation fremover kun vil gælde vaccination mod gul feber.

Lægeforeningen har ingen bemærkninger til ændring af vejledningen for såvel det praktiske – brug af medhjælp, som det faglige – særlig attestation kun for gul feber-vaccination.

Lægeforeningens bemærkninger retter sig mod arbejdsgangen for internationale vaccinationsattester henset til Statens Serum Instituts Det Danske Vaccinationsregister (DDV).

Internationale vaccinationsattester er i dag fysiske pap-kort/attester, hvor den vaccinerende læge, eller dennes medhjælp, udfylder og attesterer (rejse)vacciner med henblik på at borgeren kan medbringe kortet/attesten til sit rejsemål. Det er uklart, om den internationale vaccinationsattest indeholder alle vacciner, dvs. også vacciner, som ikke vedrører den konkrete rejse, eller om vaccinationsattesten alene vedrører de på rejsetidspunktet dokumenterbare vacciner, fx for gul feber.

Lægeforeningen foreslår, at det bør undersøges og overvejes nærmere, om den elektroniske registrering, som finder sted i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), og hvor alle vacciner skal registreres, kan benyttes også ved rejser med den relevante attestation. Dette fx i form af et print fra DDV med stempel, herunder særligt stempel for gul feber, for attestation. Herved lettes lægens arbejde og borgernes omkostninger, ligesom der haves dokumentation for alle vacciner, fx også vacciner, som ikke pt. er pålagt særlige vilkår af IHR, men som kan blive det over tid.

Hvis Sundhedsstyrelsen har behov for dialog om ovennævnte forslag, medvirker Lægeforeningen og PLO naturligvis gerne.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing