Høring vedrørende metode- og procesrammen for Behandlingsrådet

18. december 2020

Velfungerende fagudvalg er vejen til solide beslutningsgrundlag
Med de udsendte udkast til metoderamme og procesramme er der taget gode skridt frem mod Behandlingsrådets forventede opstart sommer 2021.

Som det er beskrevet i procesrammen, så bliver fagudvalgene med gennemførelse af evalueringer, analyser og udarbejdelse af beslutningsgrundlag det faglige omdrejningspunkt for Behandlingsrådets arbejde.

Det synes fornuftigt, at der nedsættes fagudvalg løbende i henhold til opgavens karakter, selvom det kan give nogle logistiske udfordringer i forhold til en planlagt produktion på 15-25 evalueringer og 2-3 store analyser årligt.

Centralt står dog, at arbejdet i fagudvalgene bliver afgørende for, at den planlagte sagsbehandlingstid kan overholdes og at kvaliteten i Behandlingsrådets beslutninger har niveau.

Det betyder, at fagudvalgene skal kunne tiltrække de rette faglige kompetencer i forhold til den enkelte opgave. Og det betyder igen, at der skal være attraktive vilkår for udvalgenes arbejde. Det handler ikke om luksus, men det handler heller ikke om ulønnet fritidsarbejde, som det har været tilfældet i Medicinrådet, jf. den tidligere gennemførte evaluering af dette råds arbejde.

Som udgangspunkt bør Behandlingsrådets arbejde tilrettelægges, så medlemmer af råd og fagudvalg kan løfte opgaven inden for almindelig arbejdstid ved fritagelse fra andre arbejdsrelaterede opgaver. Men hvis det ender med at medlemmer af råd og fagudvalg skal bruge fritid til deltagelse i rådets arbejde bør det som minimum kompenseres og honoreres som merarbejde.

Lægeforeningen skal derfor efterlyse beskrivelser af

  • rammer og vilkår for fagudvalgenes arbejde. Herved sikres, at de enkelte fagudvalgs medlemmer har det rette grundlag til at tage stilling til deltagelse i udvalgets arbejde.
  • opgaver, kompetencer, ansvar og vilkår som formanden for de enkelte fagudvalg skal besidde og varetage sit formandshverv under.

Vejledning til brug af kattelem
Vi har noteret, at der - i lighed med beslutningerne i Medicinrådet - er åbnet en kattelem for sundhedsvæsenets brug af udstyr som ikke kan anbefales generelt af Behandlingsrådet.

Lægeforeningen skal her efterlyse en vejledning, der beskriver muligheder og proces for de enkelte klinikere, afdelinger og sygehuse for åbning af kattelemmen – i lighed med den eksisterende vejledning på lægemiddelområdet.

Adgang for klinikere m.fl.
Vi har noteret, at klinikeres vej til en ansøgning om sagsbehandling i behandlingsrådet går gennem en hospitalsledelse. I øvrigt i lighed med virksomheder der ikke umiddelbart kan påvise, at en ny teknologi er omkostningsbesparende.

Vi kan forstå, at det er en slags sikkerhedsventil for, at Behandlingsrådet ikke drukner i ansøgninger.

Vi havde umiddelbart foretrukket en løsning, hvor der var åben adgang – og så kunne den planlagte evaluering om 2 år eventuelt resultere i en ændring, hvis antallet af ikke relevante ansøgninger var urimelig stort.

Lægeforeningen skal i forhold til den valgte praksis anbefale, at der udarbejdes en vejledning til de lokale hospitalsledelser om behandling af indkomne ansøgninger til Behandlingsrådet fra klinikere m.fl. Både så ansøger er bekendt med mulighed, vilkår samt så vidt muligt er sikret ensartet sagsbehandling lokalt. Og omvendt skal der også sikres, at ansøger ikke kan ”shoppe” fra hospitalsledelse til hospitalsledelse.

Fortsat åbenhed
Vi skal afslutningsvist bifalde den hidtidige gennemførte åbne proces med bl.a. afholdelse af informationsmøder. Vi ser gerne, at denne åbenhed fortsætter, både frem til og også når Behandlingsrådet begynder sit egentlige arbejde.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand