Høring vedrørende ændring af Medicinrådet

30. september 2019

Tilknytning af speciallægekompetencer bør prioriteres

Lægeforeningen ser generelt positivt på Danske Regioners forslag til ændringer af Medicinrådet. Særlig positivt er ambitionen om at øge antallet af nye og opdaterede behandlingsvejledninger. I forlængelse heraf skal vi dog samtidig understrege behovet for, at regionerne afsætter midler og ressourcer til implementering og omsætning af vejledningerne i klinisk praksis, hvilket kan indebære en ikke ubetydelig arbejdsbyrde.

Lægeforeningen finder det fornuftigt, at rådet ændrer metodegrundlag og overgår til brug af den internationalt anerkendte QALY-metode, der bl.a. sikrer større gennemsigtighed i forhold til rådets beslutninger.

Lægeforeningen er indforstået med, at der kan accepteres en svagere evidens i forbindelse med vurderingen af lægemidler til sjældne sygdomme, men vi skal understrege, at det for anbefalinger må forudsættes, at der er evidens fra kliniske studier og at anbefalinger ikke alene kan bero på en klinisk vurdering.

Lægeforeningen har noteret, at Danske Regioner vil bede Medicinrådet om selvstændigt arbejde videre med, hvordan arbejdsbyrden kan mindskes for medlemmerne af Medicinrådet og se på behovet for at kunne styrke de faglige kompetencer i sekretariatet.

Lægeforeningen skal i denne forbindelse stærkt anbefale, at Danske Regioner sætter ekstra ressourcer af til brug til tilknytning af speciallæger i form af ansættelse eller frikøb. Vi ser det som en klar forudsætning for at kunne styrke Medicinrådets arbejdsproces med vurdering af nye lægemidler og som en altafgørende forudsætning for at kunne løfte ambitionen om flere og nye behandlingsvejledninger.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing