Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

1. marts 2016

Bedre transporter af kritisk syge fra sygehus til sygehus.

Høringssvar

Lægeforeningen har noteret, at den nye bekendtgørelse fastslår, at når en ambulance anvendes til overførsel af en patient fra et hospital til et andet, kan én af de personer som bemander ambulancen, erstattes af en læge eller anæstesisygeplejerske, jf. ny § 2, stk. 2.

Lægeforeningen anerkender, at den nye bestemmelse giver større mulighed for fleksibilitet i den konkrete vurdering af behovet for faglige kompetencer i forbindelse med den enkelte patienttransport.

Lægeforeningen må dog samtidig understrege, at bestemmelsen og den øgede fleksibilitet ikke må føre til en forringelse af kvaliteten af transport af kritisk syge patienter, hvor læger – som det er tilfældet i dag – deltager som tredje mand. 

Lægeforeningen skal benytte lejligheden til at efterlyse fokus på bedre organisering, tilrettelæggelse og kvalitet i forbindelse med transporter af kritisk syge patienter.

Patienter bør kun overflyttes, når den potentielle gevinst ved overflytningen overstiger de potentielle risici, da interhospital transport er en risikabel procedure for såvel patient som ledsagepersonale. Arbejdsbetingelserne under transport er vanskelige. Behandlingskvaliteten og monitoreringsmulighederne afhænger helt af personalet og af det udstyr, der medbringes.

Patientvaretagelsen af kritisk syge under transport bør derfor være på mindst samme kvalitetsniveau, som på sygehuset, hvor den ansvarlige læge er speciallæge. Der er samtidig behov for sikring af et ensartet nationalt niveau.

Det er Lægeforeningens politik

  • At der i det præhospitale set up bør etableres en faglig kvalificeret transportfunktion
  • At funktionen primært varetages af speciallæger i anæstesi, der er fortrolige med opgaven
  • At læger der deltager i patienttransporter skal have har gennemført godkendt kursus i patienttransport
  • At sygeplejersker og ambulancebehandlere tilbydes deltagelse på godkendt kursus i patienttransport

Lægeforeningen skal afslutningsvist foreslå, at Sundheds- og Ældreministeriet tager initiativ til afholdelse af et møde med de relevante parter og selskaber med henblik på en styrkelse af området.

Lægeforeningen har ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen
Andreas Rudkjøbing