Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

Høringssvar, 30. marts 2016

Lægeforeningen finder det positivt, at forsøgsordningen forlænges i en 3 årig periode

Lægeforeningen skal kvittere for modtagelsen af ovennævnte høring over lovforslag om en forlængelse af forsøgsordningen om en borgers ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser for borge-ren.

Lægeforeningen ser med tilfredshed på, at sygemeldte i den gældende forsøgsperiode har fået mulighed for selv at tage stilling til, om de ønsker at indgå i en ordineret behandling. Lægeforeningen finder det hensigtsmæssigt, at hvis en borger afviser en lægebehandling, skal sagen forelægges klinisk funktion, som skal vurdere, om en anden behandling vil kunne anbefales i stedet. Og hvis der kan anbefales en anden behandling, men borgeren heller ikke ønsker denne, kan borgeren fortsat afvise behandling, uden at det kan få indflydelse på borgerens forsørgelsesgrundlag.

Det fremgår af lovforslaget, at den gældende forsøgsordning forlænges i 3 år, frem til den 30. juni 2019, og det foreslås samtidig at justere ordningen, således at kommunen fremover skal indhente en udtalelse fra sundhedskoordinator, i stedet for som tidligere fra klinisk funktion, af, om der kan anbefales en anden behandling, når en sygemeldt ikke ønsker at deltage i lægebehandling. Hvis borgeren heller ikke ønsker at deltage i den lægebehandling, som sundhedskoordinatoren anbefaler, får det fortsat ikke konsekvenser for borgerens ret til sygedagpenge og sociale ydelser.

Det fremgår af lovforslaget, at en evaluering nu har vist, at det kun i begrænset omfang er muligt at anbefale borgerne anden behandling. Det foreslås i lovforslaget at justere forsøgsordningen, således at det fremover alene er sundhedskoordinatoren, der skal komme med en udtalelse om, hvorvidt der kan anbefales anden type behandling. Formålet med justeringen er dels at sikre en mere hensigtsmæssig brug af klinisk funktion, herunder at borgeren ikke skal til unødvendige undersøgelser i klinisk funktion, dels at sikre, at der i de tilfælde, hvor borgeren afviser at deltage i lægebehandling, fortsat foretages en kvalificeret sundhedsfaglig vurdering af, om der kan anbefales en anden behandling. Sundhedskoordinatoren er typisk læge og kan i forbindelse med udtalelsen i sagen trække på den lægelige ekspertise, som er til rådighed i den kliniske funktion.

Lægeforeningen har ikke bemærkninger til det fremlagte lovforslag om en forlængelse af forsøgsordningen på dette grundlag.

Med venlig hilsen 
Andreas Rudkjøbing