Høring over vejledende brev til kommunalbestyrelser vedr. hjemmesygeplejersker

18. maj 2019

Som Lægeforeningen også ved seneste høringssvar fremførte, mener vi ikke, at hjemmesygeplejersker skal have tilladelse til at udøve udvalgte former for lægevirksomhed. Det udfordrer sammenhængen i patientbehandlingen og dermed kvaliteten og patientsikkerheden. Lægeforeningen opfordrer i stedet til at støtte det gode tværfaglige samarbejde med nationale standardiserede rammedelegationspakker.

Sammenhængen undergraves
Spredes ansvaret, svækkes sammenhængen i patientbehandlingen. I dag har patientens læge ansvaret for at iværksætte og følge op på alle prøver. Spredes ansvaret for at iværksætte fx blodprøver betyder det, at patientens egen læge ikke længere har det samme overblik over patientens behandling.

Hjemmesygeplejersken vil ikke kunne tage ansvaret for tolkning af prøveresultat og iværksættelse af relevant behandling. Lægen skal derfor alligevel inddrages, men kommer senere ind i forløbet og har derfor ikke samme kendskab til patienten, som hvis lægen havde været med fra start. Det giver mindre sammenhængende patientbehandling, og det svækker kvaliteten og patientsikkerheden.

Kvalitet og patientsikkerhed
Hvis hjemmesygeplejersker skal udføre de konkrete opgaver selvstændigt uden delegation fra en læge, finder Lægeforeningen det afgørende af hensyn til patientsikkerheden, at der fra de nationale myndigheders side udarbejdes retningslinjer for

1) vurdering af behov for igangsætning,
2) den konkrete faglige udførelse 
3) ved prøvetagning også tolkning af prøvesvar
4) dokumentation (journalføring, FMK, andre systemer) og endelig
5) kommunikation med lægen og evt. andre implicerede.

Hver kommune er blevet pålagt selv at udarbejde egne instrukser. Det medfører uensartet kvalitet, ringere patientsikkerhed og uklarhed, når det handler om ansvar og arbejdsdeling for patientens samlede behandling.

Fleksibelt tværfagligt samarbejde
Lægeforeningen mener, at der i stedet skal udarbejdes standardiserede rammedelegationspakker. Disse kan sikre ens kvalitet i de 98 kommuner, samtidig med at hjemmesygeplejersker får større råderum.

Rammedelegationer medvirker dagligt til, at samarbejdet med hjemmesygeplejen foregår gnidningsfrit til gavn for patienterne, samtidig med patientens læge har overblik over den enkeltes behandling og tilstand.

Det er en fleksibel model, som kombineret med et godt tværfagligt samarbejde giver de bedste resultater for patienterne.

Udarbejdes der fra de nationale myndigheders side standardiserede rammedelegationspakker lettes det tværfaglige samarbejde, og der skabes klarhed over ansvarsfordelingen og kravene til hjemmesygeplejerskernes kvalifikationer.

Grundlaget for lovændringen er ikke tilstede
De nye regler har hjemmel i en paragraf i autorisationslovgivningen, som forudsætter, at der er mangel på læger til at løse opgaverne. Denne betingelse mener Lægeforeningen ikke er opfyldt.

Under COVID-19 er der hos de praktiserende læger i almen praksis en langt højere tilgængelighed på telefon og video. Det er derfor uklart, hvorfor man indfører disse regler netop nu, hvor der i øvrigt er rigeligt med andre ændringer for personalet at forholde sig til.

Lægeforeningen er meget bekymret for de konsekvenser for behandlingskvaliteten, som ændringen har. Derfor er det afgørende, at der kommer en evaluering af implementeringen af ordningen, og af hvilke konsekvenser ordningen har haft for patientbehandlingen og samarbejdet mellem sundhedspersonerne.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing