Høring over udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge

21. oktober 2020

Positivt med klar og mere detaljeret udkast til vejledning om ikke-terapeutiske omskæring.
Styrelsen bør søge yderligere dialog med de faglige selskaber, og der bør følges op på den mangelfulde registrering af ikke-terapeutisk omskæring.


Indledende bemærkninger
Lægeforeningen konstaterer, at der ikke gælder et forbud mod omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation i Danmark, og at Styrelsen for Patientsikkerhed estimerer, at der foretages ca. 2.000 omskæringer af denne type årligt. I det lys anerkender vi, at der er behov for klare juridiske rammer for omskæring, herunder en præcisering af kravet om omhu og samvittighedsfuldhed hos den ansvarlige læge. 

Dette høringssvar skal dog ikke ses som udtryk for, at Lægeforeningen anser den nuværende praksis for at være etisk acceptabel. Lægeforeningen mener, at omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet.

Lægeforeningen er opmærksom på den intense medicinsk-faglige debat om smertelindring ved omskæring og den alvorlige kritik af det faglige grundlag, som er kommet fra flere lægefaglige selskaber. Vi finder denne situation meget bekymrende, og vi opfordrer styrelsen til fortsat at søge dialog med de relevante selskaber, så der kan etableres en klar og bredt accepteret beskrivelse af den faglige norm, som læger ifølge vejledningen skal leve op til.

Bemærkninger til teksten
Lægeforeningen finder det positivt, at det fremsendte udkast til vejledning er skrevet i et klart og læsevenligt sprog. Det er ligeledes positivt, at udkastet beskriver gældende krav i flere detaljer end den nuværende vejledning, herunder i forhold til emnerne journalføring, smertelindring, operationsteknik og beredskab til håndtering af akutte komplikationer. Disse elementer er i den nuværende vejledning enten meget kortfattede eller slet ikke beskrevet, hvilket kan give anledning til både patientsikkerhedsmæssige problemer og retssikkerhedsmæssige problemer for lægen.

Det er positivt, at det nye udkast til vejledning tydeligt angiver kravet om, at lægen skal anmelde omskæringen til Landspatientregistret. Lægeforeningen finder det derimod meget bekymrende, at disse anmeldelser indtil videre ikke i tilstrækkelig grad har fundet sted, og at der derfor hverken findes et klart overblik over, hvor mange omskæringer der foretages i Danmark, eller hvad komplikationsraten er. Lægeforeningen opfordrer kraftigt til, at kontrollen med, at der sker registrering i henhold til gældende lovgivning, styrkes.

Lægeforeningen bemærker, at vejledningens afsnit om informeret samtykke ikke nævner sundhedslovens krav om, at en patient, der ikke selv kan give informeret samtykke, skal informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen i det omfang, patienten forstår behandlingssituationen. Dette er relevant at fremhæve for situationer, hvor drenge omskæres i en alder, hvor de er gamle nok til at forstå og blive inddraget i behandlingsovervejelserne.
 

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen