Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper

7. januar 2019

Gode muligheder for tilskud til psykologbehandling bør følges af mere og tidlig forebyggelse af psykiske vanskeligheder hos børn og unge

Lægeforeningen ser positivt på en afskaffelse af den hidtidige aldersgrænse på 38 år for at kunne modtage tilskud til psykologbehandling af let til moderat angst afskaffes, således at tilskud til psykolog fremadrettet kan gives til de, som har behov uanset alder ud fra de fagligt funderede kriterier i bekendtgørelsen.

Ligeledes ser Lægeforeningen positivt på, at den igangværende forsøgsordning med gratis psykologhjælp til unge, der lider af let til moderat depression og let til moderat angst, udvides, så unge i alderen 18 og op til 21 år omfattes af ordningen.

Andelen af børn og unge som mistrives er alarmerende i stigning. Og nogle udvikler senere angst og depression. Denne udvikling finder Lægeforeningen stærkt bekymrende. Lægeforeningen mener derfor, at stigningen i andel af børn og unge som mistrives i deres nære dagligdag, samt de børn og unge som får psykiske svære udfordringer bør give anledning til at ministeriet igangsætter nærmere undersøgelse af, hvordan der kan dæmmes op for denne udvikling, og hvordan vi alle kan bidrage til mere målrettet og bedre forebyggelse af mistrivsel og dårlig mental sundhed hos børn og unge. Der er behov for at fremme børn og unges trivsel gennem hele barndommen og ungdommen. Lægeforeningen vil henlede Sundhedsministeriets opmærksomhed på vores forebyggelsesstrategi ”Ni forslag til at forebygge psykiske lidelser og forbedre danskernes mentale sundhed” til det videre arbejde. Vores forebyggelsesstrategi rummer bl.a. forslag om at styrke opsporingen af mistrivsel hos børn og unge og indsatserne for at fremme trivsel, herunder styrke sundhedsplejerskernes, PPR’s samt pædagogers og læreres muligheder for at yde en tidlig forebyggende indsats fra de første leveår, op gennem dagtilbud samt i grundskolen med velafprøvede screeningsmetoder og ensartethed, herunder i henhold til Sundhedsstyrelsen forløbsprogrammer for psykiske lidelser hos børn og unge.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing