Høring over udkast til lovforslag vedr. ændring af forsikringsvilkår for registrerede alternative behandleres udførelse af manipulations-behandling af rygsøjlen samt udkast til bekendtgørelse om ansvars-forsikring for registrerede alternative behandlere

Forringede vilkår for erstatning skader patienterne

Høringssvar, 7. april 2017

Det er Lægeforeningens opfattelse, at Sundheds- og Ældreministeriet med lovforslaget vedrørende ændring af forsikringsvilkår for registrerede alternative behandlere forringer vilkårene for at opnå erstatning for de patienter, som får en skade som følge af at have fået foretaget manipulationsbehandling af rygsøjlen hos en registreret alternativ behandler.

Det fremgår af lovforslaget, at bevisvurderingen i sager, der behandles inden for rammerne af den ansvarsforsikring, som en registreret alternativ behandler skal have for at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen, skal foretages efter dansk rets almindelige erstatningsregler (culpa).

Det vil sige, at en patient først vil kunne få erstatning, hvis det kan vurderes, at den registrerede alternative behandler har handlet enten forsætligt eller uagtsomt.

Dette giver efter Lægeforeningens opfattelse grund til bekymring.

Erstatning til patienter bør vurderes efter samme principper

Alle andre patienter, som bliver udsat for en behandlingsskade inden for det danske sundhedsvæsen, kan få erstatning efter en mere fordelagtig ordning, patienterstatningsordningen. Efter denne ordning er ansvarsgrundlaget og bevisreglerne lempeligere end efter culpareglen.

Med lov nr. 1734 af 27. december 2016 om ændring af lov om autorisati-on og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere ændrede Folketinget reg-lerne således, at manipulationsbehandling af rygsøjlen ikke længere er forbeholdt virksomhed for læger og kiropraktorer.

Af forarbejderne til denne lov fremgik det, at registrerede alternative behandlere bl.a. skulle tegne en ansvarsforsikring mod erstatningskrav opstået som følge af manipulationsbehandling af rygsøjlen som betingelse for at måtte udføre behandlingen. Det fremgik desuden, at erstatning for skader opstået som følge af behandlingen skulle vurderes efter de samme principper, som anvendes ved behandlingen af sager ved Patienterstatningen.

Det har nu vist sig, at det er meget lidt sandsynligt, at et forsikringsselskab vil tilbyde en ansvarsforsikring under disse vilkår.

Efter Lægeforeningens opfattelse burde det have været afklaret på et tid-ligere tidspunkt, om forsikringsselskaber ville tilbyde en ansvarsforsikring på vilkår, der svarer til patienterstatningsordningen. Forringelsen for patienternes adgang til at få erstatning burde efter Lægeforeningens opfattelse have indgået i det grundlag, som lå til grund for overvejelserne om lovændringen.    

Den forringede adgang til erstatning for patienter, der har fået foretaget manipulationsbehandling af rygsøjlen hos en registreret alternativ behandler, er efter Lægeforeningens opfattelse en understregning af, hvorfor beslutningen om at give registrerede alternative behandlere adgang til at udføre manipulationsbehandling er problematisk.

Lægeforeningen har i sine høringssvar af 19. september 2016 og af 21. marts 2017 beskrevet, hvorfor manipulation af rygsøjlen fortsat burde ha-ve været forbeholdt læger og kiropraktorer.   

Der bør følges op på krav til dokumentation for den udførte behandling

Ifølge § 5 i bekendtgørelse nr. 978 af 1. oktober 2012 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere skal en for-ening for registrerede alternative behandlere have et regelsæt for god klinisk praksis.
Dette regelsæt skal som minimum bl.a. indeholde bestemmelser om, at medlemmerne skal føre optegnelser over deres behandling af den enkelte bruger, herunder om indikation samt den behandling om den information der er givet.

Lægeforeningen mener, at der bør følges op på, om dette krav til dokumentation overholdes. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for, hvilken behandling der er udført, vil det være vanskeligt for det forsikringsselskab, der skal behandle en anmeldelse af en skade, at vurdere, om der er sket en erstatningsberettiget skade.

Dette skal også ses i lyset af, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke er forpligtet til at føre tilsyn med registrerede alternative behandlere.

Afslutningsvis skal Lægeforeningen gøre opmærksom på, at det er stærkt utilfredsstillende, at Sundheds- og Ældreministeriet har fastsat en høringsfrist på kun 4 dage. Der er tale om en lovændring, som kan få store konsekvenser af alvorlig betydning for patienter, som udsættes for en skade, og høringsprocessen bør derfor ikke hastes igennem.   

 

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing