Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Udtagelse af blodprøve)

Høringssvar

5. marts 2015

Lægeforeningen finder overordnet, at det er fornuftigt, at også andet sundhedsfagligt personale end læger kan udtage blodprøver efter retsplejelovens regler, når det sker i henhold til reglerne om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.

Lægeforeningen forudsætter, at tilrettelæggelsen af opgaven med udtagelse af blodprøve efter retsplejelovens regler sker i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) og Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Lægeforeningen lægger særlig vægt på, at det sikres, at sundhedspersonalet er grundigt instrueret i at udtagelse af blodprøve - som er et straffeprocessuelt legemsindgreb - foretages ud fra en vurdering af, om indgrebets gennemførsel er lægeligt forsvarlig under hensyn til den hermed forbundne smerte og risiko samt den undersøgtes tilstand, og at der tilkaldes en læge i de situationer, hvor der opstår tvivl herom, eller hvor en medhjælp i øvrigt frasiger sig en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt.

Lægeforeningen har ingen yderligere bemærkninger til udkastet til lovforslaget om ændring af retsplejeloven (Udtagelse af blodprøve).

Med venlig hilsen

Mads Koch Hansen