Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension)

25. november 2019

Læger vil ikke tage stilling til tildeling af seniorpension 
Af lovforslaget fremgår, at borgerne selv kan ansøge om seniorpension, hvis de opfylder to kriterier:  1) 6 år eller mindre indtil folkepensionsalder og 2) langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet (20-25 år).

Et af kriterierne for at kunne få tildelt seniorpension, er, at man har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen i forhold til seneste job.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at ”vurderingen af arbejdsevnen primært vil skulle ske på baggrund af oplysninger om ansøgerens helbred og helbredets betydning for arbejdsevnen”.

Det må således forventes, at lægelige oplysninger kommer til at spille en afgørende rolle i vurderingen af, om en person kan tildeles seniorpension.

For Lægeforeningen er det afgørende, at læger ikke skal tage stilling til tildeling af seniorpension. Vi anser det for afgørende, at tilliden mellem læge og patient beskyttes, og at læger ikke skal træffe afgørelse om patienters forsørgelsesgrundlag.

Lægeforeningen skal i den anledning henlede opmærksomheden på den såkaldte Fælleserklæring mellem Lægeforeningen og det daværende Socialministerium fra 1998. Her er det aftalt, at lægers opgave er at foretage en helbredsvurdering af patienten, mens det er myndighedernes opgave at afgøre tildeling af ydelser som eksempelvis pension.

Det er Lægeforeningens opfattelse, at principperne i Fælleserklæringen fortsat skal være gældende. 

Lægeforeningen skal samtidig understrege, at det ikke er en lægelig opgave at udtale sig om, hvorvidt en person kan arbejde under eller over 15 timer om ugen.

Læger udtaler sig mere generelt om patienters funktionsevne o.lign., der kan støtte myndighedernes vurdering af, om en person kan arbejde under eller over 15 timer om ugen.

Endelig kan det overvejes at fastsætte nærmere rammer for (gen)ansøgning, således at omfanget af lægelige vurderinger begrænses.

Lægeforeningen bemærker, at det er uklart i lovforslaget, hvem der skal finansiere opgaven vedr. indhentningen af lægelige vurderinger.

PLO skal desuden særligt bemærke følgende:
Udarbejdelse af helbredsattester sker typisk ved den praktiserende læge.

Der er i øjeblikket stor mangel på praktiserende læger. Yderligere attestarbejde vil tage tid fra de praktiserende læger i forhold til behandling til syge borgere.

Antallet af ansøgere er ukendt, men det må forventes, at der skal udarbejdes et større antal helbredsattester på baggrund af den nye seniorpensionsordning. Navnlig fordi borgerne selv kan ansøge, og senere genansøge med ny lægelig vurdering.

I en tid med stor mangel på praktiserende læger i størstedelen af landet, er tiden ikke til at pålægge de praktiserende læger yderligere papirarbejde, som ikke tjener til at fremme sundheden.

PLO vil derfor opfordre til, at det ikke bliver den praktiserende læge, som skal forestå helbredsvurdering for seniorpension, men at det primært bliver andre læger, f.eks. læger med særlig viden inden for helbredsforholds indvirkning på en patients funktionsevne, der kommer til at udarbejde de helbredsmæssige vurderinger.

Fremadrettet dialog
Lægeforeningen ser frem til en dialog med udgangspunkt i ovennævnte bemærkninger og principperne i Fælleserklæringen - om, hvad læger kan bistå med i forbindelse med udmøntningen af lovforslaget om indførelse af seniorpension.

Høringsfrist
Lægeforeningen vil gerne understrege, at foreningen finder en høringsfrist på mindre end en uge uacceptabel og i strid med de principper, der bør følges for at sikre god lovkvalitet, hvilket er mindst 4 ugers høringsfrist.

Vi finder det særligt alvorlig, når der ikke umiddelbart findes saglige argumenter, som kan begrunde den korte høringsfrist.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing