Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v)

5. april 2018

Høringssvar

Deltagerbetaling for danskuddannelse bestyrker, at det er urimeligt at indføre egenbetaling for tolkebistand

Lovforslaget om at indføre deltagerbetaling for udenlandske arbejdstagere, studerende m.v., der tager en danskuddannelse, har afgørende betydning for det lovforslag om ændringer i sundhedsloven vedrørende egenbetaling for tolkebistand, der aktuelt behandles i Folketinget. 

Lægeforeningen frygter, at lovforslaget kan have uheldige konsekvenser for de patienter, som ikke har mulighed for at betale for hverken en danskuddannelse eller tolkebistand, og som dermed risikerer ikke at kunne få den nødvendige sundhedsfaglige behandling.
  
Lovforslaget bør derfor indgå som et element i de politiske drøftelser af lovforslaget om egenbetaling for tolkebistand.

I bemærkningerne til lovforslaget om indførelse af egenbetaling for tolkebistand fremgår det, at ”Det er regeringens opfattelse, at personer, der har haft bopæl i Danmark i en årrække, og i den periode har modtaget tilbud om danskundervisning, må forventes at have tillært sig tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne kommunikere med sundhedspersonale uden brug af fremmedsprogstolk.” 

Lovforslaget om indførelsen af egenbetaling for tolkebistand hviler således på en præmis om fri adgang til danskundervisning. 

I bemærkningerne til lovforslaget om indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. fremgår det, at den samlede deltagerbetaling ved en danskuddannelse bestående af 6 moduler udgør 12.000 kr.

Det er Lægeforeningens vurdering, at der vil være borgere, for hvem det ikke vil være muligt at fremskaffe 12.000 kr. til danskundervisning. For denne gruppe vil det af økonomiske grunde ikke være en reel mulighed at deltage i den danskundervisning, som ifølge regeringen sikrer, at deltagerne opnår tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne kommunikere med sundhedspersonale uden brug af fremmedsprogstolk.

Regeringens argument om, at personer, der har haft bopæl i Danmark i en årrække, og som i denne periode har modtaget tilbud om danskundervisning, og derfor må forventes at have tillært sig tilstrækkelige danskkundskaber, falder til jorden, hvis der indføres deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. 

Såfremt lovforslaget om indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse vedtages, bør man alene af den grund genoverveje lovforslaget om egenbetaling for tolkebistand, da præmissen om fri adgang til danskundervisning ikke længere vil være til stede. 

Det er Lægeforeningens vurdering, at en indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. indirekte vil udfordre den grundlæggende rettighed om let og lige adgang til sundhedsvæsenet.

Lægeforeningen frygter også, at lovforslaget kan medvirke til at øge risikoen for, at børn i større omfang vil blive inddraget som tolke, såfremt deres forældrene ikke længere har adgang til danskundervisning.

Med venlig hilsen 
 
Andreas Rudkjøbing