Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg)

14. november 2017

Høringssvar

Urimeligt, at modtagere af integrationsydelse selv skal betale for en lægeerklæring.

Efter gældende ret kan personer, der modtager integrationsydelse i visse situationer få tildelt et dansktillæg til integrationsydelsen, hvis de består en særlig danskprøve.

Efter gældende ret kan en kommune ved ansøgning om dansktillæg til integrationsydelse dispensere for kravet om bestået prøve i dansk, hvis ansøger pga. en langvarig funktionsnedsættelse ikke er i stand til eller ikke har rimelig udsigt til at opfylde sprogkravet mv.

Der er nu sendt et lovforslag i høring, hvor det fremgår, at man vil omlægge det tidsubegrænsede dansktillæg til integrationsydelsen til en tidsbegrænset danskbonus, som man kan få tildelt i 6 måneder.

Det fremgår af lovforslaget, at den nugældende dispensationsmulighed for kravet om bestået prøve i dansk opretholdes.

Dispensationen kræver blandt andet en lægeerklæring vedrørende funktionsnedsættelsens betydning for deltagelse og afsluttende prøver i dansk.

Som retstilstanden er i dag, er det ansøgeren selv, der skal afholde udgifterne til lægeerklæringen.

Lægeforeningen har tidligere kritiseret, at en person der er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse selv skal afholde udgifterne til lægeerklæringen.

Lægeforeningen finder det betænkeligt, at denne gruppe af personer, som af helbredsmæssige grunde ansøger kommune om en social ydelse, skal stilles anderledes end andre personer, som ansøger kommunen om en social ydelse ud fra helbredsmæssige grunde.

I sådanne situationer anvendes de eksisterende attester, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Lægeforeningen i ”Det socialt-lægelige samarbejde”. Det er her aftalt, at det er kommunen, som indhenter helbredsoplysningerne fra borgerens læge via en attest, og at det er kommunen, som afholder udgiften til lægeerklæringen.

Men den nuværende retstilstand afviger fra dette, idet det er fastsat, at borgeren selv skal fremskaffe en lægeerklæring og selv skal betale for lægeerklæringen.

Lægeforeningen skal derfor opfordre til, at videregivelse af helbredsoplysninger fra borgerens læge til en kommune ved ansøgning om dispensation for kravet om bestået prøve i dansk pga. ansøgerens helbredsmæssige forhold, følger fremgangsmåden i den eksisterende aftale om ”Det socialt-lægelige samarbejde”, som aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Lægeforeningen.

Der bør udarbejdes en blanket (lægeattest)

Lægeforeningen har tidligere opfordret Udlændinge- og Integrationsministeriet til at tage initiativ til, at der udarbejdes en blanket (lægeattest), hvori det præciseres, hvilke helbredsoplysninger myndigheden har brug for og hvilke lægelige vurderinger der ønsker, når der i forbindelse med ansøgning om dansktillæg til integrationsydelsen ansøges om dispensation for sprogkravet mv. Det bør af blanketten fremgå, hvilken detaljeringsgrad der er behov for.

Lægeforeningen har i dag aftaler om lægeattester med mange forskellige myndigheder, som varetager sagsbehandling, hvor der indgår vurdering af helbredsforhold. Udlændinge- og Integrationsministeriet har f.eks. indgået aftale med Lægeforeningen om ”Lægeerklæring til brug ved Udlændinge- Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret”.

Lægeforeningen ønsker, at der på lignende vis bliver indgået en aftale mellem Udlændinge- og Integrationsministeriet og Lægeforeningen om en lægeattest i forbindelse med ansøgning om dispensation for kravet om bestået danskprøve, når der ansøges om en danskbonus.

Lægeforeningens Attestudvalg bidrager gerne med lægefaglig viden og sparring i forbindelse med udarbejdelse af en blanket (lægeattest).  
 

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing