Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven - Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen

Høringssvar, 26. januar 2017

Kontaktpersonordningen bidrager ikke med værdi for patienterne

Afvikling af kontaktpersonordningen til fordel for indførsel af patientansvarlige læger på sygehuse vil medføre højere kvalitet og større tryghed for patienterne og bidrage til mere arbejdsglæde for lægerne.

Kontaktpersonordningen har ikke givet patienterne den fornødne værdi, og det er derfor godt at den afvikles og erstattes med en ordning med patientansvarlig læge, der har fokus på, at patienterne oplever et sammenhængende behandlingsforløb, kontinuitet og tryghed i sygehusvæsenet.

Som nationale partnere i den politiske aftale fra november 2016 om den patientansvarlige læge imødeser Yngre Læger og Overlægeforeningen tæt inddragelse og samarbejde om implementeringen af den patientansvarlige læge.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing