Høring over udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstat­ningsadgang inden for sundhedsområdet (udvidelse af patienterstat­ningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.)

12. oktober 2017

Høringssvar

Lægeforeningen støtter de foreslåede ændringer af patienterstat­ningsordningen

Lægeforeningen ser patienterstatningsordningen som en ordning, der er til fordel for både patienter og sundhedspersoner.

Derfor er det efter Lægeforeningens opfattelse positivt, at der med de fore­ slåede ændringer sker både en mere enkel afgrænsning af patienterstatningsordningens dækningsområde samtidig med en udvidelse af dæknings­området, som medfører, at alle skader påført i forbindelse med undersø­gelse, behandling eller lignende af autoriserende sundhedspersoner og per­soner, der handler på disses ansvar vil  være omfattet af ordningen.

Lægeforeningen har ingen kommentarer til ønsket om at lade ændringerne om udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde og om fred­ningen af udbetalte erstatninger gælde for skader, der er forårsaget på da­toen for lovforslagets  fremsættelse eller senere.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing