Høring over udkast til lov om ændring af lov om frikommunenetværk

17. august 2017

Høringssvar

Lægeforeningen finder det positivt, at der afprøves nye organisationsformer i forbindelse med etablering af kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det er dog vigtigt at sikre lægedækningen ved den fælles kommunale akutfunktion.

Høringssvaret fra Lægeforeningen, herunder PLO, vedrører lovforslagets § 27a og § 27b, som vedrører frikommuneforsøg for kommunale akutfunktioner.

Lægeforeningen forudsætter, at frikommunenetværket om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde skal følge Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen fra marts 2017 - og at netværket omfatter Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Tårbæk kommuner.

Vedr. § 27a
I det omfang der etableres en fælles somatisk akutfunktion for borgere i de fire kommuner, finder Lægeforeningen det hensigtsmæssigt, at ansvaret for at tildele hjemmesygepleje efter lægehenvisning kan delegeres til de øvrige kommunalbestyrelser i netværket.

Vedr. § 27b
Lægeforeningen mener, at reglerne for oplagring og udlevering af lægemidler kan fraviges som beskrevet i udkastets § 27b under forudsætning af, at der udarbejdes retningslinjer for samarbejdet om ordination af medicin mellem den enkelte borgers behandlingsansvarlige læge (egen læge eller syge-huslæge) og akutfunktionens ansatte.

Vedr. lægedækning af den fælles akutfunktion
Praktiserende læger er ifølge gældende overenskomst ikke forpligtet til at køre sygebesøg til patienter, som opholder sig mere end 15 km fra klinikken. Etablering af en fælles kommunal akutfunktion for borgere fra fire kommuner kan medføre, at en større andel patienter opholder sig mere end 15 km fra deres egen praktiserende læge. Der er derfor risiko for, at borgere i de fire kommuner bliver stillet ringere, når det gælder adgangen til almindelige sygebesøg i henhold til overenskomst om almen praksis. Hertil kommer, at borgere på akutfunktioner ofte vil have behov for særlig pleje/behandling/sygebesøg. I forhold til kommunale akutfunktioner anbefaler Sundhedsstyrelsen, at rammerne for samarbejdet mellem almen praksis, kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen og de regionale behandlingstilbud fastlægges ved aftaler, som udarbejdes i regi af sundhedsaftaler og praksisplaner for almen praksis. Det findes derfor nødvendigt, at der som led i forsøget indgås en sådan aftale, som kan sikre lægedækning til borgere, som opholder sig på den fælleskommunale akutfunktion.


Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing