Høring over udkast til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love

21. december 2020

Vigtigt at modernisere reglerne om journalføring
Lægeforeningen konstaterer, at det med lovforslaget bliver muligt at udstede en ny bekendtgørelse om journalføring, der muliggør en implementering de forslag til modernisering og afbureaukratisering af reglerne for journalføring, som Sundheds- og Ældreministeriets arbejdsgruppe om journalføring udarbejdede i sommeren 2019.

Der er tale om ét af de i alt otte initiativer, som den daværende sundhedsminister offentliggjorde i januar 2018 for at styrke sundhedspersoners retssikkerhed og genskabe et tillidsfuldt samarbejde mellem sundhedsvæsenet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Helt nødvendigt at driftsherren får et entydigt ansvar for journalføring
Lægeforeningen finder det særdeles positivt, at der indsættes en entydig bestemmelse i autorisationsloven, som slår fast, at driftsherren for et behandlingssted har ansvaret for, at de lokale journalsystemer udformes på en måde, så de er praktisk anvendelige i en travl klinisk hverdag og overskuelige, og at journalføring kan ske rettidigt og i nødvendigt omfang. 

Lægeforeningen kan derfor støtte, at det med lovudkastet slås fast, at driftsherren på behandlingsstedet skal sikre, at de overordnede og tværgående rammer for journalføringen understøtter den enkelte sundhedspersons mulighed for at overholde kravene til journalføring. Driftsherren forpligtes bl.a. til at sørge for tilstrækkeligt udstyr, herunder IT-systemer, tydelig fordeling af ansvar og opgaver, nødvendige instrukser, rutiner og procedurer for de forskellige opgaver m.v., så det er muligt for den enkelte sundhedsperson at efterleve sin journalføringspligt.

Det er efter Lægeforeningens opfattelse afgørende, at det daglige arbejde i sundhedsvæsenet kan foregå på en effektiv måde, men samtidig med respekt for de vilkår, som arbejdet foregår under. Dette skal understøttes af de systemer, som sundhedspersonalet skal bruge i deres arbejde.

Lægeforeningen støtter derfor også, at det i lovforslagets bemærkninger slås fast, at ansvaret for fejl og manglende overholdelse af pligter for journalføring fastsat i lovgivningen, der kan tilskrives driftsherrens dispositioner eller mangelfulde organisering af arbejdet og behandlingsstedet, ikke kan pålægges den enkelte sundhedsperson.

Dette er efter Lægeforeningens opfattelse en helt central pointe og understreger behovet for at sikre en meget klar ansvarsfordeling på området. Det ville være helt uacceptabelt at pålægge den enkelte autoriserede sundhedsperson en journalføringspligt, som den enkelte ikke har mulighed for at opfylde på grund af de organisatoriske forhold på behandlingsstedet.

Det er derfor også glædeligt, at det i lovforslagets bemærkninger slås fast, at en sundhedsperson hverken i en tilsynssag hos Styrelsen for Patientsikkerhed eller i en klagesag, der behandles af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, vil modtage sanktioner eller kritik, hvis mangelfuld journalføring kan tilskrives forhold, som driftsherren har ansvaret for.

Forslaget omfatter en bemyndigelse, der skal give Styrelsen for Patientsikkerhed adgang til at fastsætte regler om det nærmere indhold af driftsherrens ansvar.  

Lægeforeningen forudsætter, at denne bemyndigelse udmøntes snarest muligt efter lovens ikrafttrædelse den 1. juli 2021, og hæfter sig ved, at Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om journalføring i høring.

Lægeforeningen vil foreslå, at indførelsen af de nye regler følges op af en gennemgang af, om de elektroniske patientjournalsystemer, der i dag bruges på landets sygehuse, i tilstrækkelig grad sikrer, at der kan ske korrekt og rettidig journalføring, herunder om systemerne sikrer et tilstrækkeligt overblik for sundhedspersonerne.

Bemærkninger til lovforslagets enkeltbestemmelser

Autorisationslovens § 25, stk. 6: Behov for at præcisere adgangen til at indhente journaler via systemleverandører

Det fremgår af bemærkningerne til den foreslåede § 25, stk. 6, at det er Sundheds- og Ældreministeriets ønske, at elektroniske patientjournaler skal kunne afleveres til Styrelsen for Patientsikkerhed i de få tilfælde, hvor en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson ikke kan eller vil opfylde forpligtelserne hertil.

Det fremgår herom af lovforslagets bemærkninger, at der bl.a. sigtes mod langtidssygemeldinger, der kan sidestilles med praksisophør, og hvor der ikke er øvrigt personale på behandlingsstedet, som kan varetage forpligtelsen. Det fremgår desuden, at der tillige kan være tale om fraflytning fra landet i en længere periode.  

Lægeforeningen anerkender, at det kan være problematisk, såfremt patienter eller myndigheder i forbindelse med praksisophør eller lignende afskæres fra adgangen til patientjournaler. Det kan derfor baseret på en konkret vurdering, hvor det kan begrundes i hensynet til patientsikkerhed eller patienters retsstilling, være relevant, at styrelsen får adgang til at indhente journaler fra systemleverandøren.

Lægeforeningen mener, at forslaget til ny § 25, stk. 6, i autorisationsloven, der vil give Styrelsen for Patientsikkerhed adgang til at indhente journaler fra systemleverandørerne, bør præciseres.

Ifølge lovteksten kan Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætte regler om pligter for systemleverandører i forbindelse med overdragelse af patientjournaler, ”når en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson ophører med at drive praksis”.

Der ses derfor ikke at være fuld overensstemmelse mellem den foreslåede affattelse af § 25, stk. 6, og de tilhørende lovbemærkninger, der sigter mod et bredere anvendelsesområde.

Der bør derfor ske en tydelig præcisering af § 25, stk. 6, således at det fremgår af bestemmelsen, at der alene ”på baggrund af en konkret vurdering” kan fastsættes regler om de pligter, som systemleverandører har, når en autoriseret sundhedsperson ”formelt eller reelt er ophørt med at drive praksis og undlader at efterkomme pligter fastsat i lovgivningen om at overdrage elektroniske patientjournaler til Styrelsen for Patientsikkerhed” og ”udleveringen er nødvendig af hensyn til patientsikkerheden eller patienters retsstilling”.  

Autorisationslovens § 25, stk. 5: Krav om overdragelse af elektroniske patientjournaler i bestemt format, må ikke medføre merudgifter

Lægeforeningen bemærker, at det ikke fremgår af den foreslåede affattelse af § 25, stk. 5, at bestemmelsen vedrører overdragelse af elektroniske patientjournaler. Selvom dette fremgår af lovbemærkningerne, bør det efter Lægeforeningens opfattelse også fremgå udtrykkeligt af bestemmelsen.

Lægeforeningen forudsætter herudover, at forslaget ikke vil medføre merudgifter for de autoriserede sundhedspersoner.

Lægeforeningen har ikke bemærkninger til de øvrige dele af lovforslaget.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen