Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

9. april 2018

Høringssvar

Klageinstans skal sikre lægers retssikkerhed

Klageadgang til Sundheds- og Ældreministeriet bør ikke afskæres, når den nye Styrelse for Patientklager bliver oprettet. Det er helt fundamentalt for læger og andre sundhedspersoners retssikkerhed, at der altid er en mulighed for at få prøvet sin sag ved en anden administrativ myndighed. 

Lægeforeningen finder det uacceptabelt, at læger og andre sundhedspersoner skal være henvist til domstolene, hvis de vil klage over, at Styrelsen for Patientklager i en konkret sag ikke lever op til helt basale forvaltningsretlige regler og procedurer. Lægeforeningen mener derfor, at det som minimum bør være muligt, at Sundheds- og Ældreministeriet kan efterprøve forvaltningsretlige spørgsmål.

Nye regler for registrerings- og gebyrordningen
Lægeforeningen konstaterer, at Sundheds- og Ældreministeriet har lyttet til den kritik, som Lægeforeningen, PLO, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger har rettet mod den gældende registrerings- og gebyrordning for det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder. 

Uagtet at det kan kritiseres, at det risikobaserede tilsyn finansieres af de behandlingssteder og sundhedspersoner, som er underlagt tilsyn, er det fornuftigt, at de foreslåede nye registrerings- og gebyrregler minimerer antallet af konkrete læger og sundhedspersoner, som er omfattet af reglerne. 

Lægeforeningen hilser det velkomment, at der lægges op til ændringer i de gældende registrerings- og gebyrordning, så læger, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde ikke skal lade sig registrere.

PLO er tilfreds med, at der er fundet en løsning på vagtlægeproblematikken, således at det ikke er de enkelte vagtlæger, der skal lade sig registrere, men Lægevagten som organisation. I den forbindelse konstaterer PLO med tilfredshed, at Sundheds- og Ældreministeriet i et brev til PLO og Danske Regioner har tilkendegivet, at Sundheds- og Ældreministeriet vil kompensere regionerne via DUT for de udgifter Lægevagten påføres ved denne ændring, såfremt regionerne vælger at refundere Lægevagten udgifterne.   

Det er tilfredsstillende, at der vil blive fastsat regler om, at interessentselskaber ejet af flere enkeltlæger kan fritages for et selvstændigt registreringskrav, da de anses for omfattet af interessenternes registreringer. 

Det bemærkes dog, at selvom det i stort omfang er sololægepraksisser, der indgår i sådanne samarbejdskonstellationer, kan en eller flere af ejerne af et sådant interessentselskab godt være flerlægepraksisser. En samarbejdspraksis i en stor ejendom kunne eksempelvis bestå af tre solopraksisser og en kompagniskabspraksis, og hensigten er vel næppe, at interessentselskabet i netop sådan en konstellation alligevel skulle registreres, fordi en af ejerne er en kompagniskabspraksis. Lægeforeningen og PLO foreslår derfor, at det præciseres at ”interessentselskaber ejet af flere lægepraksisser eller tandlægepraksisser, der i forvejen betaler et gebyr for registrering, kan fritages for et selvstændigt registreringskrav, da de anses for omfattet af interessenternes registreringer”. 

Samtidig foreslår Lægeforeningen og PLO, at læger der arbejder i andre registrerede lægepraksisser som vikar på kontrakt-/konsulentbasis i regi af eget CVR-nummer eller honoreret som B-indkomst kun skal lade sig registrere, hvis de arbejder for andre end allerede registrerede praksisser.

Det er ligeledes tilfredsstillende, at det foreslås, at læger, der arbejder i en solopraksis som led i deres hoveduddannelse, ikke skal ”tælle med” i opgørelsen af antal årsværk ved opgørelsen af gebyrkategori for det pågældende behandlingssted. 

Lægeforeningen forudsætter, at læger der f.eks.  udfærdiger speciallægeerklæringer, i regi af eget CVR-nummer eller honoreret som B-indkomst, bliver omfattet af de nye regler i forhold til deres årlige omsætning. Det betyder, at ved en omsætning på 25.000 kr. eller derunder årligt er der ingen registreringspligt. Det er uklart, hvilke regler der skal gælde for læger, der er tilknyttet politiet med henblik på detentionstilsyn, og Lægeforeningen vil gerne indgå i en drøftelse af en mulig løsning.  

Der foreslås indført en mulighed for Styrelsen for Patientsikkerhed til at fastsætte regler om, at behandlingssteder, som er undtaget fra at lade sig registrere, i stedet for skal underrette styrelsen om behandlingsstedets eksistens og aktiviteter. Det skal gælde behandlingssteder med en omsætning på 25.000 kr. eller derunder. Lægeforeningen finder underretningsforpligtelsen helt unødvendig, bureaukratisk og ude af proportioner i forhold til patientsikkerheden og anbefaler, at den falder væk. 

Offentliggørelse i behandlingsstedsregistret
Selvom offentliggørelsen af behandlingssteder i behandlingsstedsregistret ikke er en del af det fremsendte lovforslag, skal Lægeforeningen benytte lejligheden til at adressere behovet for at se på offentliggørelse af behandlingssteder. 

Måden offentliggørelsen p.t. finder sted på er kritisabel, idet de offentliggjorte behandlingssteder herunder konkrete sundhedspersoner er offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside i et simpelt regneark. Der findes privatadresser, private e-mail mv. i en form, som er let at kopiere. 

Lægeforeningen indgår gerne hurtigst muligt i drøftelser af, hvordan offentliggørelsesordningen af registreringen af behandlingssteder herunder sundhedspersoner kan ske på en bedre måde. 

Da loven får virkning med tilbagevirkende kraft forventer Lægeforeningen, at de behandlingssteder, der skal have refunderet et indbetalt gebyr, får refusionen udbetalt hurtigst muligt og samtidig slettes af behandlingsstedsregisteret. 

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing