Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelsesret for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamente-ordning)

10. oktober 2017

Høringssvar

Positivt med nye regler om øget selvbestemmelsesret for patienter ved livets afslutning. Men muligheden for fravalg af behandling med tvang vil føre til omsorgssvigt
 

Lægeforeningen finder det positivt, at reglerne om patienters selvbestemmelsesret ved livets afslutning styrkes og samtidig forenkles. Dette er i overensstemmelse med det fundamentale sundhedsretlige princip om selvbestemmelse. 

Der er brug for et klart regelsæt vedrørende de svære situationer, der opstår i forbindelse med behandling af alvorligt syge og døende patienter og vurderingen af udsigtsløs behandling. Patienterne skal være trygge i den sidste fase af livet.

Klare retlige rammer har også stor betydning for lægerne, der har behandlingsansvaret for patienterne.

Lægeforeningen støtter en behandlingstestamenteordning, men de nye muligheder skal præciseres

Lægeforeningen er positiv over for, at livstestamenteordningen ændres til en behandlingstestamenteordning, som indeholder nye og øgede muligheder for forhåndstilkendegivelse om fravalg af behandling.

Denne mulighed understøtter både selvbestemmelsesretten og den almindelige gode lægefaglige standard at undlade at indlede behandling af en patient, hvis lægen vurderer, at behandlingen er udsigtsløs og vil påføre patienten unødig lidelse.

For bedst muligt at sikre selvbestemmelsesretten er der dog behov for en bedre beskrivelse og præcisering af de situationer, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen vurderes at være ”meget alvorlige og lidelsesfulde”.

Efter Lægeforeningens opfattelse kan ”meget alvorlige og lidelsesfulde” situationer også omfatte andre situationer end dem, der er beskrevet i lovforslagets forarbejder. Det er vigtigt, at bestemmelsen ikke bliver fortolket for snævert.

Lægeforeningen foreslår, at muligheden for yderligere udvidelse af selvbestemmelsesretten undersøges

Lægeforeningen foreslår, at yderligere muligheder for at udvide retten til at afvise livsforlængende behandling undersøges, således at eksempelvis plejehjemsbeboere med bindende virkning på forhånd kan afvise genoplivningsforsøg ved hjertestop. 

Lægeforeningen støtter retten til at få afbrudt behandling

Lægeforeningen finder det positivt, at den habile ikke-uafvendeligt døende patient ifølge de foreslåede nye regler nu også får mulighed for at få afbrudt en påbegyndt behandling, uanset at afbrydelse af behandlingen vil medføre, at patienten umiddelbart efter afgår ved døden.

Det er godt, at den nuværende retstilstand med regelsammenstød mellem straffelovens § 239 om drab efter begæring og sundhedslovens regler om selvbestemmelse dermed bliver afklaret.

For at sikre, at patientens beslutning træffes på et fyldestgørende informeret grundlag, og at patienten kan overskue konsekvenserne af sin beslutning, foreslår Lægeforeningen dog, at der fastsættes en aldersgrænse på 18 år for et ønske om at få om at få afbrudt en allerede iværksat behandling med den konsekvens, at patienten som følge af sin sygdom afgår ved døden.

Herudover bør afbrydelse af behandlingen først sker efter, at patienten - ud over den løbende dialog - har haft samtaler med to forskellige kompetente sundhedspersoner med et rimeligt tidsinterval, og efter at patienten har haft en behørig betænkningstid. På den måde er der grundlag for at vurdere patientens habilitet, herunder om patienten kan overskue konsekvenserne af sin anmodning. 

Lægeforeningen støtter muligheden for et etisk forbehold 

Da det både ud fra en lægefaglig og etisk betragtning er en svær og alvorlig beslutning at medvirke til at afbryde iværksat behandling på en patients anmodning herom, og med den følge, at patienten dør af sin sygdom, støtter Lægeforeningen den foreslåede bestemmelse om, at en sundhedsperson kan afslå at medvirke til at afbryde en behandling og henvise patienten til en sundhedsperson, som kan efterkomme patientens selvbestemmelse i disse situationer.

Lægeforeningen støtter, at tilkendegivelser i behandlingstestamenter bliver bindende

Lægeforeningen skal anføre, at det bør overvejes at indsætte en bestemmelse i sundhedslovens § 26, der understreger, at en bindende tilkendegivelse i et behandlingstestamente og den efterfølgende lægelige behandling på den baggrund ikke er udryk for en legalisering af aktiv dødshjælp.

Det bør dog præciseres, at der ikke er tale om, at patienten kan stille krav om en bestemt behandling, da en opfyldelse af en bindende tilkendegivelse i et behandlingstestamente altid forudsætter en lægefaglig vurdering af patientens tilstand, herunder om patientens tilstand er omfattet af behandlingstestamentets tilkendegivelser.

Lægeforeningen støtter muligheden for ekstra valgfri sikkerhedsgaranti

I lighed med en lignende regel på organdonationsområdet er det Lægeforeningens opfattelse, at der er tale om en regel, der giver patienten tryghed og en mulighed for at beslutte, at en pårørende, en værge eller en fremtidsfuldmægtig skal give sin accept af patientens beslutning om afvisning i tilfælde, hvor patienten ikke anses for at være uafvendeligt døende. 

Lægeforeningen er imod muligheden for fravælge, at lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile skal finde anvendelse 

Lægeforeningen stiller sig helt uforstående over for etablering af den foreslåede ordning om at kunne fravælge, at loven om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile skal finde anvendelse.

Patientorganisationer, faglige organisationer m. fl. har gennem en lang årrække gjort opmærksom på behovet for en hjemmel i lovgivningen til at iværksætte sundhedsfaglig behandling i forbindelse med somatisk sygdom i situationer, hvor patienten er varigt inhabil og modsætter sig behandling.

Formålet med den lovgivning på området, der nu er vedtaget, er at drage omsorg for den varigt inhabile patient. Loven skal således sikre, at den varigt inhabile patient ikke bliver udsat for unødig smerte og lidelse (omsorgssvigt).

Det er derfor Lægeforeningens klare holdning, at der ikke bør indføres en mulighed for at fravælge, at lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling finder anvendelse. Det vil føre til omsorgssvigt af varigt inhabile patienter.

I øvrigt kan et fravalg som det foreslåede på ingen måde sidestilles med de øvrige muligheder i behandlingstestamentet for på forhånd at fravælge behandling.

Med venlig hilsen

 
Andreas Rudkjøbing