Høring over udkast til Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler)

12. februar 2018

Høringssvar

Patienter der henvises til genoptræning fra egen læge og praktiserende speciallæge skal indgå i fritvalgsordningen

Lægeforeningen finder det positivt, at patienter (somatiske og psykiatriske patienter) der udskrives fra sygehus nu sikres adgang til hurtig og effektiv genoptræning, jf. § 140 i sundhedsloven. 

Lægeforeningen skal foreslå og på det kraftigste anbefale, at patienter der henvises til genoptræning af egen læge eller praktiserende speciallæge, jf. § 86 i Lov om social service, får samme ret. Genoptræning på rette tidspunkt vil i en lang række tilfælde betyde, at patienter ikke får behov for sygehusydelser. Det giver et bedre forløb for den enkelte patient og samlet set mere sundhed for pengene. Samtidig understøtter forslaget et styrket nært sundhedsvæsen og herunder samspillet mellem almen praksis, speciallæge praksis og det kommunale sundhedsvæsen.

Behandling af slidgigt (artrose) er et godt eksempel herpå. Ca. 40 % af ældrebefolkningen  lever dagligdagen med denne sygdom, og det er veldokumenteret, at genoptræning for en stor gruppe artrosepatienter - især vedr. knæ og hofter -  er effektiv og et alternativ til operativ indsættelse af et kunstigt led på sygehus. 

Region Syddanmark har eksempelvis gennemført et forløbsprogram for knæ-artrose. Et væsentligt princip i dette forløbsprogram er at starte med at betragte knæartrose som en klinisk diagnose - det vil sige bedømt alene ud fra symptomer som smerter, bevægelsesindskrænkning og træthed. Ud fra denne bedømmelse, der foretages i almen praksis eller speciallægepraksis, henvises relevante patienter til et trænings- og genoptræningsprogram eller til videre undersøgelse på sygehus. Herved spares både overflødige billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger i sygehusregi.

Hvis forslaget og anbefalingen ikke imødekommes er det Lægeforeningens frygt, at de bedre muligheder for genoptræning for sygehuspatienter modsvares af forringede muligheder for genoptræning for ikke-sygehus patienter, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt.

Gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler
Lægeforeningen skal afslutningsvist bifalde forslaget om gebyrlettelser for de kliniske lægemiddelforsøg, herunder særligt de foreslåede lettelser for de ikke-kommercielle kliniske lægemiddelforsøg.  

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing