Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

(Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud)

22. maj 2020

Positivt at unge får øget ret til støtte, men problematisk at lade det afhænge af, om en læge kan forudsige et dødstidspunkt længere ude i fremtiden

Lægeforeningen finder det generelt positivt, at unge i alderen 18 til 23 år med svære handicap sikres mulighed for overvågning og støtte i eget hjem om natten.

Det er desuden som udgangspunkt positivt, at der skabes en dispensationsmulighed, så unge efter det fyldte 23. år kan fortsætte overvågningen i eget hjem i en periode på op til to år, hvis de lider af en ”aktuelt livstruende sygdom.”

Lægeforeningen finder det imidlertid meget problematisk, at man lader vurderingen af, hvorvidt den unge er berettiget til at få forlænget støtten i op til to år, afhænger af, hvorvidt den unge efter en lægelig vurdering forventes at afgå ved døden inden for de næste en til to år”.

Læger kan alene udtale sig om det, de har fornødent fagligt kendskab til, jf. autorisationslovens § 20. En læge vil sjældent kunne forudsige et dødstidspunkt længere ude i fremtiden, ligesom det i mange tilfælde i det hele taget vil være vanskeligt at udtale sig om en prognose længere ude i fremtiden.

Det er derfor uhensigtsmæssigt, at man gør tildeling af en socialydelse afhængig af en lægelig vurdering, som det vil være umuligt for lægen at foretage.

Læger bidrager gerne med oplysninger om en patients aktuelle helbredstilstand. Men det må herefter være op til myndigheden at vurdere, hvorvidt patientens helbredstidstand opfylder betingelserne for at kunne modtage en social ydelse.

Lægeforeningen skal desuden påpege, at der kan være et etisk dilemma i at erklære et ungt menneske for ”aktuelt livstruende syg” velvidende, at dette begreb betyder, at patienten kun har et til to år tilbage at leve i.

For patient og familie vil det ofte opleves meget alvorligt at modtage information om, at patienten kun har kort tid tilbage at leve i og bør ikke ske på et fagligt usikkert grundlag.

Lægeforeningen foreslår derfor, at man ændrer kriterierne for tildeling af støtten, så det ikke afhænger af, hvorvidt en læge har vurderet, at patienten kun har et til to år tilbage at leve i.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing