Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

4. februar 2020

Godt med gennemsigtighed, men regulering af sundhed og sundhedserhvervene er et nationalt anliggende

Indledningsvist vil Lægeforeningen gerne kvittere for modtagelsen af høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer udsendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet den 8. januar 2020.

Vores høringssvar vedrører alene den del af forslaget, der fastsætter en pligt for alle myndigheder til at foretage en proportionalitetsvurdering af regler, der begrænser adgangen til og udøvelsen af lovregulerede erhverv, forud for at reglerne vedtages.

Den del af forslaget, der vedrører forslag om ændring af implementering af anerkendelsesdirektivets regler om klageadgang i forbindelse med manglende afgørelse om udstedelse af erhvervspas samt i forbindelse med afgørelse om og udsendelse og berigtigelse af advarsler, har Lægeforeningen ingen bemærkninger til.

Bemærkninger vedrørende implementering af proportionalitetsdirektivet
Proportionalitet er et grundlæggende og generelt princip i EU-lovgivningen. Det skal sikre et velfungerende indre marked, gennemsigtighed og et højt niveau af forbrugerbeskyttelse.

Med proportionalitetstestdirektivet er der blevet fastsat en pligt for alle myndigheder til at foretage en proportionalitetsvurdering af regler, der begrænser adgangen til og udøvelsen af lovregulerede erhverv, forud for at reglerne vedtages.

Proportionalitetsdirektivet omfatter alle lovregulerede erhverv, herunder også erhverv inden for sundhedsområdet. Imidlertid er sundhedsområdet af en særlig karakter, og derfor er regulering af sundhedsområdet også et nationalt anliggende.

Dette særlige forhold for sundhedsområdet fremgår også af proportionalitetsdirektivets artikel 6, stk. 2 og artikel 7, stk.5. I betragtningerne 19, 24, 28 og 30 anerkendes sundhedsområdets særlige karakter også og giver medlemsstaterne om ikke fuld adgang til medbestemmelse, så en tilstrækkelig skønsmargin til at sikre et højt beskyttelsesniveau af menneskers sundhed, når medlemsstaterne og de respektive myndigheder regulerer sundhedsprofessioner.

  • Betragtning 19 henviser til TEUF artikel 168, stk. 1 om sikring af højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelse og gennemførsel af EU's politikker og aktiviteter.
  • Betragtning 24 omhandler regulering ved aktiviteter forbeholdt erhvervet, og titelbeskyttelse nævnes i det omfang det kan hindre risiko for alvorlig skade mod fx folkesundheden.
  • Betragtning 28 giver eksempler på regulering, der handler om at nå mål af samfundsmæssig interesse, herunder krav om fortsat faglig udvikling.
  • Betragtning 30 foreskriver, at der ved vurdering af krav til sundhedserhvervene, som fx aktiviteter forbeholdt erhvervet, titelbeskyttelse, løbende faglig udvikling eller regler vedrørende tilrettelæggelsen af erhvervet, skal tages behørigt hensyn til målet om at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed.  Betragtning 30 understreger, at medlemsstater bør tage hensyn til behovet for at sikre tilgængelighed, service af høj kvalitet og tilstrækkelig, sikker forsyning af lægemidler.  

I nærværende lovudkast savner Lægeforeningen, 1) at disse betragtninger fremgår mere eksplicit, og 2) hvordan man i forbindelse med implementeringen vil sikre, at der i proportionalitetsvurderingen tages højde for sundhedsområdets særlige, nationale karakter.

Lægeforeningen skal på den baggrund opfordre til, at man i lovforslaget, beskriver, at relevante myndigheder ved gennemførslen af proportionalitetsvurderinger tager hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende inden for sundhedsområdet.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing