Høring over udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (udstedelse og anvendelse af sundhedskort og Statens Serum Instituts forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme)

6. januar 2020

Relevante organisationer skal inddrages i udviklingen af det digitale sundhedskort for at sikre, at teknik og økonomi er på plads

Videregivelse af følsomme helbredsoplysninger savner begrundelse

Indførelse af et digitalt supplement til sundhedskortet

Indførelse af et digitalt supplement til sundhedskortet er relevant.

Af lovbemærkninger fremgår, at der i udformningen af det elektroniske sundhedskort vil blive taget højde for, at de enkelte praksisområder kan indgå aftaler om brugen og ikke mindst læsningen af dette.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i almen praksis vil være omkostninger forbundet med teknologi for læsning af det elektroniske sundhedskort, som vil skulle adresseres i en nærmere aftale. Dette også set i forhold til de krav, der er i overenskomsten for dokumentation ved sundhedskort.

Lægeforeningen forventer derfor, at de relevante organisationer bliver inddraget i det videre arbejde med udvikling af det digitale sundhedskort; både i relation til teknik og økonomi.

Udsendelse af påmindelse om vaccination mod hepatitis B
Lægeforeningen savner, at det fremgår tydeligt af bemærkningerne, hvordan hensyn til moderen, hvis’ følsomme helbredsoplysninger bliver videregivet uden, at hun har indflydelse på det, indgår i afvejningen overfor hensynet til ligestilling og forældreansvar.

Det fremgår af høringen, at man med forslaget til ændringen af § 157 a, stk. 11, 2. pkt. i sundhedsloven åbner op for, at der videregives følsomme helbredsoplysninger om mødre med kronisk hepatitis B til den anden forældremyndighedsindehaver eller barnets værge.

Videregivelse vil ske indirekte ved, at påmindelse om vaccination af barnet mod kronisk hepatitis B fremover vil blive sendt til barnets mor, men også til den anden forældremyndighedsindehaver i tilfælde, hvor moderen, som selv har kronisk hepatitis B infektion, har delt forældremyndighed over barnet. Den anden forældremyndighedsindehaver vil dermed vil kunne udlede, at moderen har kronisk hepatitis B.

Lægeforeningen anerkender, at der ved udsendelse af påmindelser om vaccination skal tages hensyn til ligestilling og begge forældremyndighedsindehaveres mulighed for at udøve forældreansvaret.

Dog må en patient med en sygdom som kronisk hepatitis B som alle andre patienter som udgangspunkt selv bestemme, hvem der skal kende til sygdommen, og hvornår eventuel information om sygdommen skal deles med andre.

Efter Lægeforeningens opfattelse vægter hensynet til patientens selvbestemmelse over og forventning om fortrolighed ved håndtering af følsomme helbredsoplysninger tungt.

De følsomme helbredsoplysninger vil blive sendt helt uopfordret til en person, som ikke nødvendigvis kender til moderens kroniske sygdom på forhånd. Selvom to mennesker har fået et barn sammen, betyder det ikke nødvendigvis, at man har kendskab til hinandens sygehistorie.

Lægeforeningen tillægger det også betydning, at denne fremgangsmåde fremover ifølge høringen vil kunne benyttes i forhold til andre vaccinationer.

Endelig peger Lægeforeningen på, at der er tale om en væsentlig forskel i forhold til det almindelige børnevaccinationsprogram, fordi udsendelse af vaccinationspåmindelse i dette særlige tilfælde vil betyde, at der bliver videregivet følsomme helbredsoplysninger om den ene af barnets forældre.

Lægeforeningen har ikke bemærkninger til høringens øvrige delelementer.