Høring over udkast til forslag til ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

18. januar 2018

Høringssvar

Lægeforeningen er bekymret for sundhedspersoners retssikkerhed, hvis klageadgangen ved afslag på tildeling af autorisation afskæres.

Afskæring af administrativ klageadgang 
Retssikkerhed
Lægeforeningen anser det for retssikkerhedsmæssigt meget problematisk at afskære den gældende klageadgang ved afslag på tildeling af autorisation efter en afsluttet sundhedsfaglig uddannelse, der er omfattet af autorisationslovens autorisationsbestemmelser.

Ifølge bemærkninger til lovforslaget begrundes en afskæring af klageadgangen med, at gældende klageadgang ikke anses for ”formålstjenlig”.

Det anføres, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke er i besiddelse af de sundhedsfaglige kompetencer, der skal til for at vurdere disse sager. Ministeriet foretager efter det oplyste derfor i sin klagesagsbehandling kun en prøvelse af de forvaltningsretlige sagsbehandlingsskridt.

Forslaget indeholder ikke desto mindre en afskæring af klageadgangen, der udover den sundhedsfaglige vurdering også omfatter fortolkning af reglerne, udøvelse af skøn og forvaltningsretlige spørgsmål.

Lægeforeningen er af den opfattelse, at en afskæring af klageadgangen medfører en alvorlig forringet retssikkerhed for de personer, der efter endt sundhedsfaglig uddannelse med en autorisationsordning får afslag på autorisation. Der er tale om en meget indgribende afgørelse for den enkelte efter et langt studieforløb.

Klageadgang
Der bør efter Lægeforeningens opfattelse etableres en mulighed for at få efterprøvet den sundhedsfaglige vurdering, der ligger til grund for afslag på tildeling af autorisation. 

Der bør også herudover fastholdes en klageadgang til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende afslag på tildeling af autorisation efter endt eksamen, således at også legalitetsspørgsmål og overholdelse af forvaltningsretlige procedureregler fortsat kan efterprøves af ministeriet.

En sådan klageadgang anser Lægeforeningen for yderst vigtig til beskyttelse af f.eks. en cand.med. imod eventuelt administrativt misbrug.

EU-retten
Med henvisning til forslagets almindelige bemærkninger, særligt for så vidt angår forholdet til EU-retten, fremgår det, at afgørelser om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer eller mangel på samme skal kunne påklages efter national ret, jf. artikel 51, stk. 3, i anerkendelsesdirektivet (Euro-paparlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer).

Det fremgår, at det er Sundheds- og Ældreministeriet opfattelse, at forslaget om at afskære den administrative klageadgang for afgørelser om afslag på tildeling af autorisationer er i overensstemmelse med anerkendelsesdirektivet. Det er ministeriet vurdering, at direktivet alene stiller krav om muligheden for at anvende klagemuligheder, såfremt de er tilstede, ligesom afslag vil kunne indbringes for domstolene.

Lægeforeningen er af den opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt forslaget om at afskære klageadgangen er i overensstemmelse med Anerkendelsesdirektivet, bør afklares ved at forelægge problemstillingen for Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

Autorisationsordning for osteopater

Lægeforeningen ser positivt på en autorisationsordning for osteopater. Lægeforeningen støtter generelt, at sundhedsydelser af hensyn til patientsikkerheden udføres af autoriseret personale.

Samtidig medfører en autorisationsordning en sikkerhed for, at en autoriseret sundhedsperson har gennemgået en offentlig anerkendt sundhedsuddannelse og dermed opnået en acceptabel faglig kompetence. 

Der er tale om forbrugerbeskyttelse og kvalitetssikring.

Lægeforeningen forudsætter, at den foreslåede bemyndigelse til Styrelsen for Patientsikkerhed til - som en forudsætning for autorisationsordningen -  at fastsætte regler om en dansk offentlig anerkendt uddannelse i osteopati, ud over at indeholde de relevante uddannelsesmæssige krav (niveau, indhold og varighed), så de matcher osteopaternes konkrete opgaver, også giver de dansk uddannede osteopater en grundlæggende almen sundhedsforståelse.

Lægeforeningen skal i den forbindelse understrege, at vi fortsat er af den opfattelse, at manipulationsbehandling af rygsøjlen af patientsikkerhedsmæssige årsager ikke bør udføres af andre end læger og kiropraktorer. 

Udvidet virksomhedsområde for tandlæger

Lægeforeningen anerkender, at der er sundhedsfagligt grundlag for at fastsætte nye regler om afgrænsningen af lægers og tandlægers virksomhedsområde for bl.a. at give specialtandlæger i tand, mund- og kæbekirurgi mulighed for selvstændig varetagelse – og ikke på delegation af en læge – af indgreb, der medfører gennembrud af hud og dermed udføre operative indgreb inden for et større område end tilfældet er i dag.

Lægeforeningen bemærker sig, at bemyndigelsen skal bruges til at fastsætte krav om, at det vil være en betingelse for, at tandlægen selvstændigt kan udføre de nævnte indgreb, at tandlægen har gennemført en nærmere bestemt uddannelse eller er ansat i en specialfunktion.

Øget patientsikkerhed ved behandling med nåleakupunktur på brystkassen

På baggrund af eksempler på, at patienter har fået pneumothorax (ensidig eller dobbeltsidig sammenklapning af lunge) som følge af akupunktur på brystkassen, er det for Lægeforeningen utvivlsomt, at nåleakupunkturbehandling på brystkassen bør være lægeforbeholdt.

Bemærkninger i øvrigt

Lægeforeningen har ikke bemærkninger i øvrigt, herunder til de foreslåede lovgivningsmæssige konsekvensændringer.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing