Høring over udkast til forslag til ændring af lov om apoteksvirksomhed (videregivelse af lægemiddeloplysninger til forsknings- og statistikformål)

25. august 2020

Ensartet praksis for videregivelse af oplysninger fra offentlige registre til brug for forskning og statistik er en fordel, men der er punkter i lovforslaget, som kræver afklaring

Det fremgår af høringen, at der med de foreslåede ændringer af § 11 i apotekerloven vil ske en sidestilling af reglerne om forskeradgang til Lægemiddelstatistikregisteret med reglerne om forskeradgang til de øvrige nationale sundhedsregistre i Sundhedsdatastyrelsen, f.eks. Landspatientregisteret og Cancerregisteret, så muligheden for at forske i oplysningerne fra registrene bliver den samme.

Lægeforeningen er grundlæggende positiv overfor en ensartet praksis for videregivelse af oplysninger fra offentlige registre til brug for forskning og statistik.

Lægeforeningen er således enig i, at en formålsafgrænsning er egnet som det afgørende kriterium for, hvem der kan få adgang til oplysninger fra Lægemiddelstatistikregisteret.

I høringen er imidlertid omtalt et par punkter, hvor der efter Lægeforeningens opfattelse er behov for afklaring.

Det er beskrevet, at videregivelse fra Lægemiddelstatistikregisteret kan ske via Forskermaskinen eller i særlige tilfælde som fysisk udlevering.

Lægeforeningen har fået oplyst, at andelen af fysisk videregivelse ved udgangen af 2019 var mere end 50 %. Det er efter Lægeforeningens opfattelse en høj andel, som gør, at det næsten er misvisende at tale om "særlige tilfælde". Derudover er det efter Lægeforeningens opfattelse ikke godt for datasikkerheden eller for beskyttelsen af patienternes privatliv og kan få negativ indflydelse på tillidsforholdet mellem læge og patient.

På s. 6 i forslaget er beskrevet, at gennemsigtighed er afgørende, og at borgere i dag kan se en oversigt på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside over de forskningsprojekter, der anvender data fra de nationale sundhedsregistre, herunder hvilke registre, der er leveret data fra, og hvilken institution m.v., der har modtaget dem. Udlevering af oplysninger fra Lægemiddelstatistikregistret til forskningsprojekter vil ligeledes blive omfattet af oversigten.

Lægeforeningen er enig i, at gennemsigtighed er afgørende. Men vi kan dog konstatere, at den omtalte oversigt ikke umiddelbart er til at finde på hjemmesiden, så gennemsigtigheden mangler aktuelt, og det bør der rettes op på. 

Endelig vil Lægeforeningen foreslå, at der bliver lavet en evaluering af, hvem der med de nye kriterier for adgang rent faktisk beder om og får adgang til oplysninger fra Lægemiddelstatistikregisteret.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand