Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område - konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv.

23. april 2018

Høringssvar

Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen bør sikre, at der etableres en e-boks løsning for privatpraktiserende sundhedspersoner

En ændring af reglerne om opkrævning af gebyr for meddelelse af aktindsigt efter sundhedslovens kapitel 8 vil betyde, at en privatpraktiserende sundhedsperson fremover ikke kan opkræve et gebyr, når meddelelse af aktindsigt i en patientjournal sker ved udlevering af afskrift, edb-udskrift eller fotokopi af journalen.

Lægeforeningen lægger til grund, at der i forpligtelsen til at meddele aktindsigt i en patientjournal alene ligger en forpligtelse til at tilvejebringe en kopi af journalen, men ikke en forpligtelse til at sende en kopi af journalen til patienten.

For privatpraktiserende sundhedspersoner er efterlevelsen af sundhedslovens regler om meddelelse af aktindsigt besværliggjort ved, at privatpraktiserende sundhedspersoner i dag har en meget begrænset adgang til e-boks. 

Adgangen til at kunne sende post m.v. til patienters e-boks er alene udbredt til sundhedspersoner, der arbejder i offentlige myndigheder og institutioner.

Lægeforeningen mener ikke, at der bør være forskel på den tekniske mulighed for at efterleve sundhedslovens regler om meddelelse af aktindsigt i en patientjournal afhængig af, om en sundhedsperson er selvstændig eller offentligt ansat. 

Lægeforeningen skal derfor opfordre til, at der tilvejebringes en teknisk løsning, så også de privatpraktiserende sundhedspersoner får mulighed for en let efterlevelse af forpligtelsen til at meddele aktindsigt i en patientjournal.

Dette er også i tråd med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som skal være med til at sikre, at den offentlige sektor i samspil med private virksomheder kan levere en moderne og tidssvarende service, der lever op til borgernes forventninger om effektiv og sammenhængende service af højt niveau.

Lægeforeningen er bekendt med, at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) har rettet henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen herom. 

Indtil der er tilvejebragt en e-boks løsning for de privatpraktiserende sundhedspersoner, anbefaler Lægeforeningen, at man bevarer muligheden for, at privatpraktiserende sundhedsperson kan opkræve et gebyr, når meddelelse af aktindsigt i en patientjournal sker ved udlevering af afskrift, edb-udskrift eller fotokopi af journalen.

Lægeforeningen har ingen bemærkninger til ændringerne i de øvrige bekendtgørelser.


Med venlig hilsen

 
Andreas Rudkjøbing